Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2772/GA, 31 december 2015, beroep
Uitspraakdatum:31-12-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/2772/GA
betreft: [klager] datum: 31 december 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 juli 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 december 2015, gehouden in de p.i. Vught, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij voormelde p.i.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet actueel en gevuld zijn van het kabelkrantkanaal van de p.i. Vught.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager verklaart allereerst dat hij heeft geprobeerd juridische bijstand te krijgen. Dat is hem niet gelukt. Hij gaat er vanuit dat die juridische bijstand voor hem noodzakelijk is en hij zonder die bijstand in een nadelige positie komt. Hij wil wel
proberen zijn zaken zelf te behartigen.
Klager heeft voorts – zakelijk weergegeven en voor zover hier van belang – nog het volgende naar voren gebracht.
Klager stelt zich op het standpunt dat als in de inrichting een kabelkrantkanaal van de p.i. Vught wordt aangeboden, de directeur een verplichting heeft om dat kanaal te (laten) vullen en actueel te houden. Door dit niet te doen maar het kanaal wel
open
te houden met de mededeling dat dit kanaal binnenkort zal worden bijgewerkt, wordt aan de gedetineerden valse hoop geboden. Klager is van mening dat het betreffende kanaal, als er toch geen kabelkrant wordt gemaakt, voor een andere zender gebruikt kan
worden.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De inrichting heeft inderdaad ooit een eigen kabelkrant gehad. Die wordt echter al lange tijd niet meer gebruikt. Volgens de directeur is in dit geval geen sprake van een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste of tweede lid, van de Pbw. Klager
kan
daarom niet worden ontvangen in zijn klacht.

3. De beoordeling
Nu de beklagrechter in zijn uitspraak niet de klacht heeft beoordeeld die staat vermeld in het klaagschrift maar – kennelijk abusievelijk – een klacht over invoer van een Cd-speler heeft beoordeeld, kan die uitspraak niet in stand blijven. De
beroepscommissie zal het beklag daarom zelf afdoen.

De klacht, die ziet op het aanbieden en het geven van invulling van het kabelkrantkanaal van de p.i. Vught op de televisies in de inrichting, ziet niet op een beslissing van de directeur als bedoeld in artikel 60, eerste of tweede lid, van de P bw.
Klager kan daarom niet worden ontvangen in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, dr. H.G. van de Bunt en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 31 december 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven