Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3768/SGA, 17 november 2015, schorsing
Uitspraakdatum:17-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

Uitspraak

Nummer : 15/3768/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 17 november 2015

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. F.E. van der Zee, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Amsterdam Over-Amstel.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 6 november 2015, inhoudende dat het verzoeker voor de duur van een
maand wordt geweigerd telefoongesprekken te voeren met zijn slachtoffers, ingaande op 6 november 2015 om 15.00 uur en eindigende op 7 december 2015 om 17.00 uur. De directeur heeft hiertoe besloten omdat hij informatie heeft ontvangen dat verzoeker
sinds hij uit de beperkingen is zijn slachtoffers telefonisch bedreigt en lastig valt. Gedurende deze periode zal het afdelingspersoneel het door verzoeker opgegeven telefoonnummer draaien en nadat zij weten wie aan de lijn is vragen of diegene met
verzoeker wil spreken. Hierna wordt de telefoon aan verzoeker gegeven. Om te voorkomen dat verzoeker ophangt en daarna zijn slachtoffer belt, houdt een medewerker daarbij toezicht.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 13 november 2015 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 16 november 2015.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval. Uit de door de directeur verstrekte inlichtingen, waaronder een intern mailbericht waaruit volgt dat een medewerker van het PPC Amsterdam-Over
Amstel door de politie Noord Nederland over het gedrag van verzoeker is geïnformeerd, is voldoende aannemelijk geworden dat verzoeker, sinds hij uit de beperkingen is, constant zijn slachtoffers bedreigt en lastig valt per telefoon. Gelet op het
vorenstaande kan de beslissing van de directeur om verzoeker (ter bescherming van de slachtoffers) gedurende een maand niet toe te staan telefoongesprekken met zijn slachtoffers te voeren gerechtvaardigd worden geacht. Het verzoek zal daarom worden
afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 17 november 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven