Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3009/GA, 8 december 2015, beroep
Uitspraakdatum:08-12-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/3009/GA

betreft: [klaagster] datum: 8 december 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Ppw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een uitspraak van 27 augustus 2015 van de beklagcommissie bij de locatie Nieuwersluis,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 november 2015, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel, is klaagster gehoord.
De directeur van de locatie Nieuwersluis heeft op 11 november 2015 schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, zonder televisie, wegens een positieve uitslag van een urinecontrole op het gebruik van cannabis.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klaagster en de directeur
Klaagster heeft in beroep haar tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het is niet mogelijk dat sporen van THC zijn aangetroffen want klaagster gebruikt geen softdrugs. Uit één controle kan niet worden geconcludeerd dat
klaagster drugs heeft gebruikt. Mogelijk zat de urine in een vervuilde buis of is de urine verwisseld. Ook is het mogelijk dat de positieve uitslag samenhangt met klaagsters medicijngebruik. Op het formulier heeft klaagster haar medicijngebruik kenbaar
gemaakt. Aan klaagster is een bedenktijd van 48 uren gegeven. Ze heeft aangegeven een nieuwe test te willen doen. Klaagster is niet gewezen op het recht van een herhalingsonderzoek. Klaagster wenst een medisch onderzoek. Klaagster is gedetineerd sinds
mei 2015 en ze krijgt niet de juiste voedingsmiddelen binnen. Ook drinkt ze te weinig. Ze is al vijftien tot zeventien kilo afgevallen.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Op 8 mei 2015 en 9 juni 2015 waren de uitslagen van de urinecontroles ook positief op het gebruik van THC. Daarvoor is klaagster niet bestraft. De
uitslag van de urinecontrole van 23 juni 2015 bleek wederom positief, namelijk 76 ng/ml. Overigens behoorde de kreatineratio 20 te zijn in plaats van 3.8. De waarde is dus hoger en zal niet tot een andere conclusie leiden. Uit de uitslag kan worden
geconcludeerd dat klaagster binnen detentie drugs heeft gebruikt. Klaagsters waarde was juist gestegen in plaats van gedaald, hetgeen duidt op (bij)gebruik. De urine van klaagster is afgenomen conform de Regeling urinecontroles penitentiaire
inrichtingen. Klaagster heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een herhalingsonderzoek.

3. De beoordeling
Op grond van de onderliggende stukken stelt de beroepscommissie vast dat de uitslag van de urinecontrole van 23 juni 2015 positief was met een waarde van 76 ng/ml op cannabinoiden en een THC-ratio van 20. De door klaagster in beroep aangevoerde
omstandigheden leiden niet tot een ander oordeel dan dat van de beklagcommissie. De beroepscommissie zal derhalve het beroep ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. U.P. Burke, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 8 december 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven