Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2936/GB, 30 december 2015, beroep
Uitspraakdatum:30-12-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/2936/GB

Betreft: [klager] datum: 30 december 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 juli 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de penitentiaire inrichting (p.i.) locatie Esserheem te Veenhuizen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 24 april 2012 gedetineerd. Hij verblijft in de locatie Zwolle Zuid 1.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager is het niet eens dat zijn overplaatsingsverzoek is afgewezen omdat hij anderhalf jaar geleden in de locatie Esserheem een ontvluchtingspoging heeft voorbereid. Hij is daarvoor op de GVM-lijst geplaatst, maar inmiddels is hij daar weer van af
gehaald. Klager verblijft thans in het plusprogramma. Het argument dat de locatie Esserheem niet geschikt is vanwege het beveiligingsniveau 2 is onjuist nu de p.i. Zwolle eenzelfde beveiligingsniveau heeft.

3.2. De directeur Individuele Zaken heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft eerder met zijn broer in de locatie Esserheem verbleven. In hun cel is in december 2013 contrabande aangetroffen die duidde op een voorbereiding tot ontvluchting. Klager is in januari 2015 op eigen verzoek van de p.i. Leeuwarden naar de
p.i. Zwolle overgeplaatst, omdat die inrichting goed bereikbaar was voor zijn bezoek. Er is derhalve geen noodzaak om klager in verband met zijn bezoek over te plaatsen naar de locatie Esserheem. Plaatsing in laatstgenoemde locatie is gelet op de
eerdere ervaringen onwenselijk, met name gezien klagers lange strafrestant. Het beroep dient ongegrond te worden verklaard.

4. De beoordeling
Klager heeft om overplaatsing verzocht naar de p.i. Esserheem, omdat hij dan dichter bij zijn familie is. Volgens klager is de p.i. Zwolle te ver weg voor zijn bezoek. Uit de stukken blijkt dat klager begin januari 2015 op eigen verzoek van de p.i.
Leeuwarden naar de p.i. Zwolle is overgeplaatst in verband met zijn bezoek.
Klager heeft eerder in de p.i. Esserheem verbleven en hij verbleef toen met zijn broer op een meerpersoonscel. Op die cel is contrabande aangetroffen die duidde op een voorbereiding tot ontvluchting.
Gezien het voorgaande kan de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. A. T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 30 december 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven