Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2305/GA, 14 december 2015, beroep
Uitspraakdatum:14-12-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/2305/GA

betreft: [klager] datum: 14 december 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 juli 2015 van de beklagcommissie bij het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Scheveningen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 november 2015, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. T. Lucas en de heer
[...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van het PPC Scheveningen.

De directeur heeft op 4 december 2015 een nadere reactie gestuurd. Een afschrift van deze reactie is aan klager en zijn raadsman gestuurd.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet verkrijgen van een uitdraai van het patiëntendossier.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en een tegemoetkoming van
€ 25,= toegekend, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft meermalen verzocht om een uitdraai van zijn patiëntendossier, met name zijn psychiatrische en psychologische stukken, de medische
stukken en de ZBIW-stukken. Door de beklagcommissie werd de behandeling van het beklag in mei 2015 geschorst, teneinde klager binnen twee weken inzage te geven in de stukken. Dit is niet gebeurd en het beklag is derhalve gegrond verklaard. Het had voor
de hand gelegen als de beklagcommissie opdracht had gegeven aan de directeur om de stukken te verstrekken. De aan klager toegekende tegemoetkoming vindt hij te gering. Hij wenst een tegemoetkoming van € 25,= per dag. Er is sprake van belemmering van de
rechtsgang. Na tien maanden te hebben gewacht op zijn stukken, heeft klager op 29 september 2015, een dag voor een beklagzitting, ineens een gedeelte van zijn stukken ontvangen, maar nog steeds niet alles. De dagrapportages over de periode van 17
december 2013 tot
28 september 2014 ontbreken. Klager wilde samen met zijn advocaat alle stukken bekijken voor zijn strafzaak, want ze wilden de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht) bestrijden.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft recht op de toegekende tegemoetkoming, maar met een hogere tegemoetkoming is de directeur het niet eens. Als er wordt verzocht om een
uitdraai van stukken, moet dat zo snel mogelijk verstrekt worden. Daarvoor bestaat geen procedure. Klager had binnen twee weken zijn stukken kunnen krijgen. De directeur gaat na of de ontbrekende stukken binnen twee weken aan klager verstrekt kunnen
worden.

In zijn nadere reactie heeft de directeur toegelicht dat klager sinds 19 december 2013 in het PPC verblijft en dat in het PPC tot november 2014 werd gewerkt met een papieren dossier. Over de genoemde periode heeft klager ontvangen: de verslagen van
alle
gesprekscontacten met hulpverleners, de tweewekelijkse rapportages van de afdeling en de mentorgesprekken gevoerd op de afdeling. Deze rapportages zijn aan klager verstrekt op 7 oktober 2015.
De door klager verzochte dagrapportages - ofwel de dagelijkse bijzonderheden gerapporteerd door de ZBIW-ers - maken geen deel uit van het dossier. De verstrekte tweewekelijkse rapportages kunnen wel worden beschouwd als een samenvatting daarvan. Sinds
invoering van het elektronisch patiëntendossier maken de dagrapportages overigens wel deel uit van het dossier.

3. De beoordeling
Uit de onderliggende stukken en het verhandelde ter zitting maakt de beroepscommissie op dat het beklag is gericht tegen de gehele periode waarin klager geen uitdraai van alle verzochte stukken heeft ontvangen. De beroepscommissie stelt vast dat klager
inmiddels een groot gedeelte van de stukken heeft ontvangen. Door en namens klager is aangevoerd dat een gedeelte van de stukken nog ontbreekt. Het gaat om de dagrapportages over de periode van 19 december 2013 tot 28 september 2014. Uit de
inlichtingen
van de directeur blijkt dat deze dagrapportages destijds geen onderdeel uitmaakten van het dossier, maar dat de aan klager verstrekte tweewekelijkse rapportages van de afdeling beschouwd kunnen worden als een samenvatting daarvan. Voor zover het beroep
is gericht tegen het niet verkrijgen van een uitdraai van de dagrapportages over de periode van 19 december 2013 tot 28 september 2014, zal de beroepscommissie het beroep ongegrond verklaren.

Voor wat betreft de hoogte van de toegekende tegemoetkoming overweegt de beroepscommissie als volgt. Nu de directeur ernstig tekort is geschoten in zijn verplichting om aan klager binnen redelijke termijn een uitdraai van zijn stukken te verstrekken,
kan de beroepscommissie zich niet verenigen met de door de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een hogere tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gericht tegen het niet verkrijgen van een uitdraai van de verzochte stukken ongegrond.
De beroepscommissie verklaart het beroep gericht tegen de hoogte van de tegemoetkoming gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. U.P. Burke, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 14 december 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven