Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1797/GA, 27 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:27-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Dagprogramma  v

Uitspraak

nummer: 02/1797/GA

betreft: [klager] datum: 27 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 28 augustus 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 22 augustus 2002 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Noord Brabant Noord, locatie Grave,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 november 2002, gehouden in de p.i. Vught, is de heer [...], unit-directeur, gehoord.
Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de invulling van het nieuwe dagprogramma.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
Op papier klopt het dagprogramma, maar in de praktijk blijkt dat er regelmatig geen arbeid, onderwijs, crea of sport wordt aangeboden. Ook vervalt regelmatig de recreatie omdat er geen personeel is.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager beklaagt zich over het niet doorgaan van enige activiteiten in de vakantieperiode. Door een te kort aan personeel in het begin van betreffende vakantieperiode en het daardoor niet kunnen opvangen van uitval van activiteitenals gevolg van ziekte van personeelsleden hebben enkele activiteiten geen doorgang kunnen vinden. De gedetineerden is voor gemiste activiteiten een alternatieve activiteit, eventueel op een later tijdstip, geboden. Indien ook datniet mogelijk was zijn de gedetineerden gecompenseerd door hen bijvoorbeeld een extra belmoment te bieden.
De meeste gedetineerden hebben de geboden schikkingsvoorstellen geaccepteerd.

3. De beoordeling
Vast staat dat het activiteitenrooster op papier voldoet aan de wettelijke norm die hieraan wordt gesteld. Gelet op de door de unit-directeur ter zitting gegeven nadere toelichting, inhoudende dat door -onder meer- devakantieperiode enkele activiteiten als gevolg van personeelsgebrek geen doorgang hebben kunnen vinden, waarvoor de gedetineerden op gepaste wijze zijn gecompenseerd, is de beroepscommissie van oordeel dat de gedetineerden niet inhun belangen zijn geschaad. Het beroep zal mitsdien ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.
Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. J.W.P. Verheugt, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 27 november 2002

secretaris voorzitter

Naar boven