Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2906/GA, 15/2975/GA en 15/3069/GA, 14 december 2015, beroep
Uitspraakdatum:14-12-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummers: 15/2906/GA, 15/2975/GA en 15/3069/GA

betreft: [klager] datum: 14 december 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van drie bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen drie uitspraken van 20 augustus 2015 en 7 september 2015 van de alleensprekende beklagrechter en de beklagcommissie bij de locatie Sittard, betreffende:
a. onheuse bejegening door een werkmeester (15/2906/GA);
b. de beslissing tot beëindiging van klagers baan als reiniger (15/2906/GA);
c. de beslissing om klager niet arbeidsongeschikt te verklaren (15/2975/GA);
d. de beslissing tot beëindiging van klagers baan als reiniger (15/3069/GA),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

De beklagrechter en de beklagcommissie hebben klager (kennelijk) niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag als vermeld onder a en c en het beklag als vermeld onder b en d kennelijk ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraken
weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op de beroepen en klager om de beroepen schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Ten aanzien van het beklag onder a, b en c overweegt de beroepscommissie dat hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot andere beslissingen kan leiden dan die van de beklagrechter en de beklagcommissie. De beroepen zullen derhalve ongegrond worden
verklaard.

Ten aanzien van het beklag onder d overweegt de beroepscommissie het volgende. Klager heeft in zijn beklag als vermeld onder b over dezelfde beslissing geklaagd als in zijn beklag als vermeld onder d. Nu de beklagrechter reeds een inhoudelijk oordeel
heeft gegeven over de beslissing tot beëindiging van klagers baan als reiniger in het beklag onder b, kan de uitspraak van de beklagrechter in het beklag als vermeld onder d – welke beslissing op dezelfde datum is genomen als de beslissing ten aanzien
van b – niet in stand blijven. Immers, een gedetineerde kan niet twee keer over dezelfde beslissing klagen en de beklagrechter kan mitsdien de beslissing tot beëindiging van klagers baan als reiniger slechts één keer inhoudelijk beoordelen. De
uitspraak
van de beklagrechter in het beklag als vermeld onder d zal derhalve worden vernietigd en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag als vermeld onder d.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de beroepen ten aanzien van a, b en c ongegrond en bevestigt de uitspraken van de beklagrechter en de beklagcommissie.
De beroepscommissie vernietigt ten aanzien van d de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.P. Versluis, secretaris, op 14 december 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven