Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1979/TA, 30 november 2015, beroep
Uitspraakdatum:30-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1979/TA

betreft: [klager] datum: 30 november 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 17 juni 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de Pompestichting, locatie Vught, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 3 november 2015, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, is gehoord namens de inrichting [...], juridisch medewerker.

Klagers raadsman mr. A.R. Ytsma heeft schriftelijk meegedeeld dat hij noch klager ter zitting zal verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft:
a. de weigering om een aan klager geschonken dvd-speler in te voeren in de inrichting en
b. het in de inrichting geldende beleid dat alleen apparatuur van de firma
Strijbosch kan worden aangeschaft en ingevoerd.

De beklagrechter heeft het beklag vermeld onder a. ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Hij is verplicht om alle apparatuur bij de firma Strijbosch te kopen, terwijl deze firma vaak honderden euro’s duurder is dan normale winkels. Klager wordt hierdoor erg beperkt in zijn kwaliteit van leven. Zijn familie mag zelfs geen nieuwe computer
aan
hem toesturen.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het volgende aangevoerd.
De uitspraak is verzonden op 17 juni 2015, terwijl het beroep is gedateerd 25 juni 2015 en is ontvangen op 26 juni 2015. Het beroep is te laat ingediend.
Het beklag is gericht tegen het mediabeleid van de inrichting. Dit beleid stoelt op de beperkingen die het ministerie oplegt aan de inrichtingen voor wat betreft in te voeren apparatuur. Momenteel wordt het mediabeleid grondig herzien. Focus ligt op
een
verbod van wifi en blue tooth. Onderzocht wordt of USB-slotjes mogelijk zijn.

3. De beoordeling
Namens het hoofd van de inrichting is aangevoerd dat klager het beroep te laat heeft ingediend. De beroepscommissie stelt vast dat de uitspraak van de beklagrechter op 17 juni 2015 is toegestuurd aan klager. Klagers beroep is gedateerd 25 juni 2015 en
ontvangen op het secretariaat van de Raad op 26 juni 2015. Nu niet bekend is op welke datum klager de uitspraak heeft ontvangen kan niet worden gesteld dat klager het beroepschrift niet zo spoedig heeft ingediend als redelijkerwijs van hem kon worden
verlangd. De beroepscommissie zal klager in zijn beroep ontvangen.

Met betrekking tot a. komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de beklagrechter op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve op dit punt ongegrond worden verklaard.

Met betrekking tot b. overweegt de beroepscommissie dat de beklagrechter niet op dit onderdeel van het beklag heeft beslist. De beroepscommissie zal om proceseconomische reden het beklag op dit punt zelf afdoen.
Het beklag betreft het in de inrichting geldende beleid dat alleen apparatuur van de firma Strijbosch kan worden aangeschaft en ingevoerd.
Nu het beklag niet is gericht tegen een concrete jegens klager genomen beslissing, maar tegen algemeen in de inrichting geldend, niet met hogere wet- en/of regelgeving strijdig, beleid is klager niet-ontvankelijk in het beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep met betrekking tot a. ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag vermeld onder b.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.M. Maanicus, voorzitter, mr.drs. L.C. Mulder en drs. W.A.T. Bos, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 30 november 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven