Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2193/GA, 27 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:27-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/2193/GA

betreft: [klager] datum: 27 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 2 maart 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 25,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel voor de duur van zeven dagen, op de gronden als in de
aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep schriftelijk toegelicht.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. Er kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat klagers brief een beroepschrift betreft dat gericht is tegen de uitspraak van de beklagrechter. De brief is gericht aan de commissie van toezicht. De
uitspraak is op
28 april 2015 aan klager verstuurd en het beroepschrift is pas op 10 juli 2015 bij de commissie van toezicht ontvangen. Klager is derhalve niet-ontvankelijk in zijn beroep. Ten slotte komt klager in beroep tegen een gegrond verklaard beklag.

3. De beoordeling
De directeur heeft in beroep aangevoerd dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de op 10 juli 2015 op het secretariaat van de Raad ontvangen brief een beroepschrift betreft. Bij brief van 21 augustus 2015 heeft de Raad klager, in verband met
de slechte leesbaarheid van zijn brief, verzocht te berichten of hij in beroep wenst te komen tegen de uitspraak van de beklagrechter van 2 maart 2015. Op 7 september 2015 heeft klager op deze brief gereageerd. In zijn reactie verwijst hij
uitdrukkelijk
naar de uitspraak van de beklagrechter (AE 2014/300) en heeft hij de woorden “25 euro word toegekend” onderstreept.

De beroepscommissie neemt op grond hiervan als vaststaand aan dat klager met zijn brief beroep heeft ingesteld tegen de hoogte van de door de beklagrechter toegekende tegemoetkoming.
Voorts heeft de directeur in beroep aangevoerd dat klager niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn beroep, omdat hij niet tijdig beroep heeft ingesteld. De uitspraak is op
28 april 2015 aan klager verzonden. Klager heeft zijn beroepschrift ongedateerd naar de commissie van toezicht bij de p.i. Vught verstuurd. De commissie van toezicht bij de p.i. Vught heeft het beroepschrift op 6 mei 2015 per post doorgestuurd naar de
commissie van toezicht bij de p.i. Groot Alphen. De commissie van toezicht bij de p.i. Groot Alphen heeft het beroepschrift op 9 juli 2015 per post verstuurd aan de Raad. Nu klagers beroepschrift voor 6 mei 2015 is ontvangen bij de commissie van
toezicht bij de p.i. Vught, heeft hij tijdig beroep ingesteld en kan hij worden ontvangen in zijn beroep. Dat klager beroep heeft ingediend bij de verkeerde instantie doet daaraan niets af.

De beroepscommissie kan zich verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter, voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. M. van Eijk, secretaris, op 27 oktober 2015

secretaris voorzitter

Naar boven