Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2926/SGA (herstelbeslissing), 11 november 2015, schorsing
Uitspraakdatum:11-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 15/2926/SGA (herstelbeslissing)
Betreft : [verzoeker] datum: 11 september 2015

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Krimpen aan den IJssel.

Verzoeker heeft verzocht om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie van 18 augustus 2015, inhoudende dat aan verzoeker een aantal
toezichtmaatregelen wordt opgelegd voor de duur van zes maanden, ingaande op 18 augustus 2015 en eindigend op 18 februari 2016, met de bepaling dat de noodzaak van voortduring van die maatregelen maandelijks zal worden getoetst. Het schorsingsverzoek
is
ontvangen op 4 september 2015. Op 24 augustus 2015 is op het verzoek afwijzend beslist.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de telefonische mededeling van de directeur van 9 september 2015, waarin deze meldt dat de voorzitter eerder, bij beslissing van 24 augustus 2015, afwijzend heeft beslist op een schorsingsverzoek tegen de ook nu
aan
de orde zijnde beslissing van de directeur.

1. De beoordeling
Bij zijn uitspraak van 9 september 2015 heeft de voorzitter het op 4 september 2015 ontvangen verzoek toegewezen en de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur geschorst.

Naar het oordeel van de voorzitter is er bij zijn beslissing sprake van een kennelijke misslag die zijn grondslag vindt in het feit dat op een eerder schorsingsverzoek inzake dezelfde beslissing van de directeur eerder is beslist en deze eerdere
beslissing vervolgens niet is betrokken bij de beoordeling van het thans aan de orde zijnde verzoek.

Verzoeker heeft opnieuw verzocht om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur die waarop reeds onderwerp is geweest van een eerdere schorsingsprocedure (kenmerk 15/2760/SGA, beslissing van 24 augustus 2015). Het verzoek is
toen afgewezen. Om die reden had verzoeker niet mogen worden ontvangen in zijn nieuwe verzoek. Dit zou slechts anders zijn geweest, indien uit het hernieuwde verzoek van nieuwe feiten of omstandigheden zou zijn gebleken. Dit is niet het geval. Gelet
hierop kan de beslissing van de voorzitter van 9 september 2015 niet in stand blijven, zal de voorzitter een herstelbeslissing geven en zal hij verzoeker alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter vernietigt zijn eerdere beslissing van 9 september 2015 en verklaart verzoeker alsnog niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 11 september 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven