Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1464/GA, 18 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:18-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1464/GA

betreft: [klager] datum: 18 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 22 juli 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 9 juli 2002, die op 15 juli 2002 naar partijen is verzonden, van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Overmaze te Maastricht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat er geen celwerk wordt aangeboden en dat klager hierdoor wordt gekort in zijn beloning.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager en de directeur hebben hun standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Vooreerst merkt de beroepscommissie op dat klager, in tegenstelling tot hetgeen de beklagrechter heeft geoordeeld, ontvankelijk moet worden geacht in zijn beklag. Het beklag handelt om een door de directeur genomen beslissing dieklager treft. Klager is hiervan persoonlijk door de werkmeester op de hoogte gesteld. Dat de onderhavige beslissing ook consequenties heeft voor andere gedetineerden, doet aan hieraan niet af. De beroepscommissie zal klager alsnogontvangen in zijn beklag.

Hoofdstuk 3 paragraaf 2 van de huisregels van huis van bewaring Overmaze bepaalt dat gedetineerden in hun verblijfsruimte verblijven gedurende de arbeidsuren, als er voor kortere of langere periode geen arbeid beschikbaar is. Ergeldt dan een aangepaste arbeidsbeloning. Voor de directeur bestaat geen verplichting om vervangende activiteiten te organiseren.
De directeur heeft voor de beklagrechter aangegeven dat er geen celwerk aanwezig was. Klager is wel betaald. Gelet hierop kan de beslissing van de directeur niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie zalhet beklag derhalve ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beklag ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 18 november 2002

secretaris voorzitter

Naar boven