Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3081/GA, 27 november 2015, beroep
Uitspraakdatum:27-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/3081/GA

betreft: [klager] datum: 27 november 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Esserheem te Veenhuizen,

gericht tegen een uitspraak van 11 september 2015 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 november 2015, gehouden in de penitentiaire inrichting Lelystad, zijn gehoord klager en [...], juridisch medewerker bij de locatie Esserheem.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klagers waszak met privé-kleding is kwijtgeraakt.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en klager een tegemoetkoming van €50,= toegekend.

2. De standpunten van de directeur en klager
Namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Verwezen wordt naar het beroepschrift. De beklagcommissie heeft geconcludeerd dat de inrichting enige aansprakelijkheid voor de vermissing van klagers waszak heeft erkend door hem een nieuwe waszak te verstrekken. Dit is echter onjuist. Klager heeft
niet aannemelijk kunnen maken dat de waszak is kwijtgeraakt tijdens de wasprocedure. Klager heeft niet terstond aangegeven dat hij de waszak kwijt was. De waszak kan ook op andere wijze zijn verdwenen. De gehele wasprocedure staat onder scherp toezicht
en de waszakken worden niet uit het oog verloren. Er is ook nog navraag gedaan bij de wasserij, maar er is geen was van klager achtergebleven. De inrichting heeft gedetineerden de mogelijkheid willen bieden om was gratis in de wasserij te laten wassen.
Het is ook mogelijk om je was zelf te wassen op cel. Het wassen in de wasserij gebeurt op eigen risico en dat geldt voor beschadiging en vermissing.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft zijn waszak ingeleverd en heeft hem daarna niet meer teruggezien. Omdat hij geen waszak meer had, kreeg hij op de afdeling een nieuwe. Klager is niet de enige van wie een waszak is kwijtgeraakt en het is ook niet de eerste keer dat dit
gebeurt.

3. De beoordeling
In de huisregels van de p.i. Veenhuizen, Norgerhaven en Esserheem, versie maart 2014 staat onder 4.4 kleding en schoeisel dat gedetineerden binnen de p.i. Veenhuizen hun privé-kleding gratis kunnen laten wassen en drogen. Per week kan op de aangegeven
dag maximaal 4 kilo wasgoed in een wasnet worden aangeboden. Het wassen en drogen van de kleding door de inrichting geschiedt geheel op eigen risico.

Klager heeft er zelf voor gekozen om zijn privé-kleding door de inrichting te laten wassen en dat geschiedt, gelet op de huisregels, op eigen risico. Aan het verstrekken van een nieuwe waszak aan klager nadat was gebleken dat zijn waszak kwijt was, kan
niet automatisch de conclusie worden verbonden dat de inrichting de vermissing van klagers waszak kan worden verweten. Derhalve is het beroep van de directeur gegrond en dient het beklag alsnog ongegrond te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 27 november 2015

secretaris voorzitter

Naar boven