Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2680/GB, 27 november 2015, beroep
Uitspraakdatum:27-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/2680/GB

Betreft: [klager] datum: 27 november 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.L. van Gaalen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 augustus 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de afwijzende beslissing op het voorstel hem te plaatsen in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 17 maart 2012 gedetineerd. Hij verblijft in de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen te Alphen aan den Rijn.

2.2. Bij uitspraak van 9 november 2015, met nummer 15/2103/GA, van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid van de Pbw, is het beroep van de directeur van de p.i. Groot Alphen, gericht tegen de uitspraak van 29 juni 2015 van de
beklagcommissie bij deze p.i., betreffende – kortweg – fraude bij gelegenheid van een urinecontrole ongegrond verklaard.

2.3. Bij uitspraak van 27 juli 2015, met nummer AR 2015/466, van de beklagcommissie bij voormelde p.i., is klagers beklag betreffende een disciplinaire straf van zeven dagen opsluiting in een strafcel wegens betrokkenheid bij een vechtpartij
ongegrond verklaard. Klager is in beroep gekomen waardoor deze uitspraak nog niet onherroepelijk is geworden. De beroepscommissie heeft dit beroep behandeld op de zitting van 19 november 2015. Er is nog geen uitspraak van de beroepscommissie.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager betwist de gedragingen zoals vermeld in de oorspronkelijke selectiebeslissing. Hij is niet betrokken geweest bij een handgemeen en hij heeft geen fraude gepleegd bij een urinecontrole. De beklagcommissie heeft het beklag tegen de vermeende
fraude
gegrond verklaard omdat niet gebleken is dat klager fraude zou hebben gepleegd. Kennelijk heeft de directeur aan de selectiefunctionaris verkeerde inlichtingen verstrekt. De selectiefunctionaris had er beter aan gedaan zijn informatie daaromtrent op te
vragen bij de beklagcommissie. Met betrekking tot de door de selectiefunctionaris genoemde positieve urinecontrole geldt dat klager daarvan geen weet heeft. In de zaak met betrekking tot de fraude bij een urinecontrole is in het verslag vermeld dat
klager niet eerder positief zou hebben gescoord bij een urinecontrole. Met betrekking tot klagers handgemeen geldt dat hierover nog geen onherroepelijke uitspraak is gedaan. Overigens geldt dat de enkele betrokkenheid bij een handgemeen niet de
conclusie kan rechtvaardigen dat klager niet geschikt zou zijn voor een b.b.i. De selectiefunctionaris gaat hier ook in het geheel niet op in. De door de selectiefunctionaris genoemde beklagzaak met betrekking tot ‘beschimmeld brood’ heeft voor deze
zaak geen verdere relevantie. Klager is van mening dat de selectiefunctionaris onvoldoende en onzorgvuldig onderzoek heeft gedaan nu dat onderzoek heeft geleid tot aantoonbaar onjuiste informatie. Het beroep moet daarom gegrond worden verklaard en aan
de selectiefunctionaris zou opdracht moeten worden gegeven klager alsnog in een b.b.i. te plaatsen. Ook dient aan klager een financiële tegemoetkoming te worden toegekend.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Ten tijde van het geven van het verweer op het beroep was er nog geen onherroepelijke uitspraak op de klacht aangaande de fraude bij de urinecontrole. Er was dus ook nog geen sprake van een onherroepelijke gegrondverklaring van dat beklag. Dat geldt
ook
voor de klacht met betrekking tot de disciplinaire straf voor betrokkenheid bij een handgemeen. De selectiefunctionaris is daarom van mening de bestreden beslissing zorgvuldig te hebben genomen. Uit het selectieadvies komt naar voren dat klager
gedurende detentie vaker positief heeft gescoord op het gebruik van softdrugs en is gerapporteerd voor het in bezit hebben van contrabande. De bewering van klagers raadsman dat klager niet eerder positief zou zijn bevonden bij een urinecontrole is
daarom onjuist. Op grond van het drugsontmoedigingsbeleid kan een gedetineerde bij harddrugsgebruik, fraude bij een urinecontrole wordt daarmee gelijkgesteld, ten minste vier maanden niet in aanmerking komen voor detentiefasering. De
selectiefunctionaris heeft daarnaast, gelet op klagers betrokkenheid bij een vechtpartij met een medegedetineerde, geen vertrouwen in een goed verloop van een verblijf in een b.b.i. Dat geldt temeer nu klager meermalen in beeld is geweest in verband
met geweld jegens medegedetineerden. Daarbij moet gedacht worden aan vechtpartijen, bedreiging en het gooien van kokend water naar het gezicht van een medegedetineerde. Er wordt gewerkt aan een penitentiair programma voor klager, waarbij een
verdiepingsonderzoek bij De Waag zal worden verricht. Gelet op klagers problematiek met betrekking tot geweldpleging, het hoge risico op recidive en het risico van onttrekking aan de voorwaarden, wordt een dergelijk programma passender geacht. Het
beroep zou daarom ongegrond moeten worden verklaard.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden kunnen in een beperkt beveiligde inrichting gedetineerden worden geplaatst die een beperkt vlucht- en maatschappelijk risico vormen, een strafrestant
hebben van maximaal achttien maanden, beschikken over een aanvaardbaar verlofadres en die zijn gepromoveerd (wijziging van de Regeling met ingang van 1 maart 2014, Stcrt. 2014, nr. 4617).

4.2. Vastgesteld kan worden dat de selectiefunctionaris de bestreden selectiebeslissing heeft genomen op de haar toen bekende feiten en omstandigheden. Op de betreffende beklagen was op 24 juni 2015 nog niet beslist. Dat was evenwel ten tijde van
het
nemen van de beslissing op het bezwaar anders. Op 11 augustus 2015 had de selectiefunctionaris op de hoogte kunnen en moeten zijn van de omstandigheid dat tegen beide beslissingen beroep was ingesteld en dat op die klachten mitsdien nog niet
onherroepelijk is beslist. In zoverre kan worden gezegd dat de selectiefunctionaris onvoldoende zorgvuldig onderzoek heeft gedaan. Dat geldt temeer nu ook de vermelding van de inhoud van de volgens de selectiefunctionaris van belang zijnde beklagzaken
niet geheel juist is. De omstandigheid dat de selectiefunctionaris zich daarbij heeft gebaseerd op onjuiste informatie, gegeven namens de directeur van de p.i., doet daaraan niet af. Het beroep moet daarom gegrond worden verklaard en de bestreden
beslissing van de selectiefunctionaris zal worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

De beroepscommissie geeft de selectiefunctionaris daarbij in overweging om het advies van de inrichting omtrent een eventuele deelname van klager aan een penitentiaire programma, welk advies na 19 november 2015 zal worden gegeven aan de
selectiefunctionaris, mee te wegen bij de beoordeling.

De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een financiële tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk,
voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, in tegenwoordigheid van
mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 27 november 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven