Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3890/SJA, 27 november 2015, schorsing
Uitspraakdatum:27-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 15/3890/SJA

betreft: [verzoeker] datum: 27 november 2015

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen(Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr.M.L. van Galen,
namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Intermetzo te Lelystad.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 71, eerste lid, Bjj, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 20 november 2015, inhoudende de ontzegging van de toegang tot de
inrichting
voor zeven met name genoemde bezoekers voor de duur van twee maanden. .

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 20 november 2015 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van voormelde inrichting van 24 november 2015.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment over te gaan tot schorsing van de (verdere)
tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.
Uit voormelde inlichtingen van de directeur blijkt dat bij verzoeker in twee maanden tijd vier keer een mobiele telefoon is gevonden. Mobiele telefoons kunnen de orde of de veiligheid in de inrichting in gevaar brengen en verzoeker weet dat ingevolge
artikel 4.2 van de huisregels het bezit van een mobiele telefoon niet is toegestaan. Aangezien verzoeker weigert te luisteren en door blijft gaan heeft de directeur besloten om het bezoek van bepaalde personen te weigeren. Er bestaat een ernstig
vermoeden dat verzoekers vrienden hem keer op keer voorzien van een mobiele telefoon. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

De voorzitter stelt vervolgens vast dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de weigering bepaalde personen tot verzoeker toe te laten is opgelegd voor de duur van twee maanden (vanaf 20 november 2015 tot en met 20 januari 2016). Artikel 43, derde
lid, Bjj bepaalt dat de directeur de toelating tot de jeugdige van een bepaald persoon of bepaalde personen kan weigeren indien dit noodzakelijk is met het oog op het belang als bedoeld in artikel 41, vierde lid. Deze weigering van een bezoeker op
grond
van artikel 41, vierde lid, onder a, b, d en e geldt voor ten hoogste vier weken. Weliswaar is in het huisreglement opgenomen dat die weigering kan gelden voor maximaal 1 jaar maar het huisreglement mag op dit punt niet in strijd zijn met de wet zodat
die weigering, behoudens verlenging, niet langer dan de wettelijke termijn van vier weken kan duren. Onder deze omstandigheden dient het verzoek om schorsing te worden toegewezen voor zover de ontzegging van de toegang tot de inrichting langer duurt
dan
vier weken. De tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur moet derhalve worden geschorst vanaf 20 december 2015.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek tot schorsing toe voor zover betrekking hebbend op de ontzegging van de toegang tot de inrichting vanaf 20 december 2015 en schorst de bestreden beslissing van de directeur vanaf die datum.
De voorzitter wijst het verzoek voor het overige af .

Deze uitspraak is gedaan door mr. M.J.C. Koens, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 27 november 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven