Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2723/GB, 26 november 2015, beroep
Uitspraakdatum:26-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/2723/GB

Betreft: [klager] datum: 26 november 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 augustus 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Het Schouw te Amsterdam ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 8 mei 2015 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein en is op 11 juni 2015 overgeplaatst naar het h.v.b. van de p.i. Almere. Op 17 juli 2015 is hij overgeplaatst
naar het h.v.b. van de locatie Het Schouw te Amsterdam.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager is het niet eens met de beslissing van de selectiefunctionaris, aangezien zijn gedrag altijd correct is. Klager is overgeplaatst, omdat de directeur van de p.i.
Almere
klagers veiligheid niet langer kon garanderen. Volgens klager is de directeur nooit bij hem langs geweest om over zijn veiligheid te praten. Normaal gesproken wordt een ordemaatregel opgelegd. Klager wil dan ook dat dit goed wordt onderzocht. Indien
dit
niet goed wordt onderzocht, gaat klager in beklag bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Klager wil zijn pendossier van de p.i. Almere inzien, zodat hij zich kan voorbereiden op zijn rechtszitting.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Uit het selectieadvies van de directeur van de p.i. Almere blijkt dat klager ook zelf vreest voor zijn leven. Uit onderzoek is gebleken dat
klager niet in dezelfde inrichting kan worden geplaatst met een aantal gedetineerden. Eén van deze gedetineerden verblijft in de p.i. Almere waardoor klagers veiligheid niet langer gegarandeerd kan worden. In verband met klagers veiligheid en het
risico
van het verstoren van de rust en orde in de inrichting, was het noodzakelijk klager over te plaatsen naar een andere p.i. De selectiefunctionaris merkt op dat het h.v.b. van de locatie Het Schouw te Amsterdam kleine en overzichtelijke afdelingen heeft.
Klager is preventief ingesloten voor het arrondissementsparket Amsterdam. Tevens is klager woonachtig in Amsterdam.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Uit het selectieadvies van de directeur van de p.i. Almere volgt dat op 3 juni 2015 door de p.i. Nieuwegein bij het Gedetineerden Recherche Informatiepunt informatie is opgevraagd. Uit deze informatie volgt dat in de p.i. Almere een
gedetineerde verblijft die in verband wordt gebracht met een poging tot moord op klager in het verleden. Op grond van deze informatie, heeft de directeur van de p.i. Almere verzocht om klager met spoed over te plaatsen naar een ander h.v.b. Gelet op
het
voorgaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van M.C. Coster, secretaris, op 26 november 2015

secretaris voorzitter

Naar boven