Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1952/GA, 22 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:22-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1952/GA

betreft: [klager] datum: 22 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 23 september 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de vaststelling van een tegemoetkoming d.d. 26 augustus 2002 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught „Nieuw Vosseveld“ te Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 10,= vastgesteld vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het hem vanwege zijn kleding niet toestaan van bezoek aan de geestelijk verzorger, op de gronden als inde aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering en zou op een bedrag tussen € 10,= en € 17,50 per week vastgesteld moeten worden. Hij heeft ten gevolge van de onjuiste beslissing van de directeur nietalleen niet de geestelijk verzorger kunnen bezoeken, waardoor hij in geestelijke nood kwam. Hem is tbs opgelegd en hij heeft derhalve gewoon geestelijke steun nodig. Hij heeft door die beslissing van de directeur en de lange duurtussen zijn klaagschrift en de uitspraak van de beklagcommissie tevens ongeveer vijf maanden geen bezoek van zijn vriendin en dochtertje mogen ontvangen. Dit heeft hem bijna zijn relatie gekost. Verder heeft hij in die periode geenbezoek van zijn advocaat mogen ontvangen, waardoor hij voor dubbele onkosten is komen te staan (€ 90,= in plaats van € 45,=).
Bij de beklagcommissie was hij zo emotioneel, dat hij nauwelijks kon praten, maar nadien heeft hij de beklagcommissie een schriftelijke toelichting toegezonden. Hij kon echter niet van tevoren weten dat de uitspraak van debeklagcommissie pas na vijf maanden zou worden gegegeven.

De directeur heeft, hoewel hem daarom is verzocht, zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak. Detegemoetkoming is niet bedoeld als schadevergoeding, voor het verkrijgen waarvan andere wegen openstaan. Zo kan klager ingevolge de circulaire van 13 augustus 1993, kenmerk 383893/93/DJ, een verzoek om schadevergoeding richten aande directeur van de desbetreffende inrichting, terwijl hij zich ook kan wenden tot de civiele rechter.

Als maatstaf voor het vaststellen van een tegemoetkoming kunnen dienen het eventueel gederfde loon en de gemiste faciliteiten. Genoemd ongemak bestond voor klager ten tijde van het beklag uit het niet mogen bezoeken van degeestelijk verzorger. Door de lange duur van de procedure bij de beklagcommissie heeft hij naar zijn verklaring voorts gedurende verscheidene maanden geen bezoek van zijn vriendin, dochtertje, alsmede zijn raadsman mogen ontvangen,hetgeen niet door de directeur is bestreden.

Hiervan uitgaande moet een tegemoetkoming van € 10,= voor het in totaal door klager ondervonden ongemak als onjuist worden beoordeeld. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een hogeretegemoetkoming vaststellen, namelijk € 35,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 35,= (vijf en dertig euro).

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 22 november 2002

secretaris voorzitter

Naar boven