Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2301/GA, 24 november 2015, beroep
Uitspraakdatum:24-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/2301/GA

betreft: [klager] datum: 24 november 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 juni 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de PI Veenhuizen locatie Esserheem

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 oktober 2015, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie Esserheem. Als toehoorder was aanwezig [...], stagiaire
bij de locatie Esserheem.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de weigering toestemming te verlenen voor het invoeren van een televisie.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Zowel de locatie Norgerhaven als de locatie Esserheem vielen onder de p.i. Veenhuizen en hadden dezelfde huisregels. In de locatie Norgerhaven kreeg klager
toestemming voor het invoeren van een eigen televisie. Klager heeft vervolgens de televisie aangeschaft, maar werd overgeplaatst naar de locatie Esserheem alvorens deze kon worden geleverd. Het betrof een gedwongen overplaatsing vanwege de komst van
Noorse gevangenen in de locatie Norgerhaven. Klager meent dat de overplaatsing naar Esserheem een interne verhuizing betreft. De toezegging van de directeur is ingetrokken. Dit betreft wel degelijk een beslissing van de directeur. De televisie is via
het BAD verzegeld.
Klager wist dat voor de gedetineerden op de afdeling K van de locatie Norgerhaven een uitzondering werd gemaakt op de huisregels, maar het is niet klagers keuze geweest te worden overgeplaatst. Klager begrijpt niet waarom in Esserheem zijn buurman een
eigen televisie mag hebben en klager niet. Klager krijgt hoofdpijn van de kleine flatscreens. Klager heeft kosten gemaakt van € 200,=. De televisie is via de locatie Esserheem verzegeld. Hij wil voor die kosten vergoed worden of anders zijn eigen
televisie op cel kunnen plaatsen.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De locaties Norgerhaven en Esserheem waren twee inrichtingen die onder één vestigingsdirecteur vielen. Het klopt dat de huisregels voor zowel de
locatie Norgerhaven als Esserheem golden. Voor de afdeling K van de locatie Norgerhaven is een uitzondering gemaakt op de huisregels. Bij goed gedrag kon toestemming worden verleend voor het invoeren van een televisie. Hierbij is duidelijk aangegeven
dat deze afwijking enkel voor afdeling K gold. In de locatie Esserheem wordt een soortgelijke groep gedetineerden als destijds op de afdeling K niet gekend. De directeur is bereid met klager te praten over de door hem gemaakte kosten.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd, kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing dan die van de beklagrechter leiden. De uitzonderingen die destijds in de locatie Norgerhaven op de huisregels zijn gemaakt ten aanzien van het
voorhanden hebben van een eigen televisie op cel, golden alleen voor de gedetineerden van afdeling K. Klager kan hieraan geen gerechtvaardigde verwachting ontlenen, dat ook in de locatie Esserheem een dergelijke uitzondering zou moeten gelden. Mitsdien
gelden voor klager de huisregels van de locatie Esserheem, waarin het voorhanden hebben van een eigen televisie op cel niet is toegestaan. Tegen een algemene in de inrichting geldende regel kan niet worden geklaagd. Het beroep zal daarom ongegrond
worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris,
op 24 november 2015

secretaris voorzitter

Naar boven