Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1668/GA, 20 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:20-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1668/GA

betreft: [klager] datum: 20 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 8 augustus 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 11 juli 2002, die op 2 augustus 2002 naar partijen is gezonden, van de beklagcommissie bij de locatie Scheveningen 2 te Den Haag,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 oktober 2002, gehouden in de locatie Alphen a/d Rijn te Alphen a/d Rijn, zijn gehoord klager en de heer [...], unit-directeur van locatie Scheveningen 2.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een maatregel van plaatsing in het programma met individuele begeleiding (IB-programma) voor de duur van 7 dagen, omdat klager niet wil meewerken aan het laten maken van een röntgenfoto.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Ik was aan het luchten. Op een gegeven moment moest ik meekomen naar de bus om een foto te laten maken. Ik heb gezegd dat ik na het luchten mee zou komen. Toen ik daarna binnenkwam, heb ik een rapport gekregen. Als ik de foto meteenhad laten maken, had ik het luchten niet kunnen inhalen, dan was ik die tijd buiten kwijt geweest. Je zit al zoveel binnen, het luchtmoment is belangrijk voor mij. Ik wil best een foto laten maken, maar niet tijdens het luchten. Ikweet dat de foto gemaakt wordt om te kijken of iemand TBC heeft. Daar waren ze wel laat mee want ik was al met iedereen in contact gekomen tijdens het sporten, luchten enz. Als ze mensen willen beschermen tegen TBC, hoor je niet opde afdeling thuis. De bewaarders kunnen ook besmet raken.
In het IB-programma zit je bijna de hele dag achter de deur, als je uit de cel komt staan er meerdere bewaarders.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager verbleef korter dan een week in de inrichting. Aan hem is tweemaal gevraagd om mee te gaan naar de röntgenbus. Het luchtmoment kan altijd ingehaald worden, als dat onverhoopt niet meer lukt, wordt het apart ingehaald in deluchtkooi. Het maken van een longfoto duurt ongeveer 15 minuten.
Het IB-programma kent een individueel regime. De gedetineerde krijgt alle onderdelen van het sober regime, maar niet samen met de andere gedetineerden. Alles gebeurt apart, er wordt gelucht in de luchtkooi. Deze mensen verblijvenniet op een aparte afdeling. Ze komen zo min mogelijk in contact met de anderen. De maatregel is opgelegd voor de duur van 7 dagen, totdat de eerstvolgende röntgenbus weer zou langskomen. Die komt eenmaal per week.
Het verschil met een straf van opsluiting in de eigen cel is dat er geen t.v. op cel staat.

3. De beoordeling
In de schriftelijke mededeling van 14 juni 2002 geeft de directeur aan, met verwijzing naar hoofdstuk V, paragraaf 2 Pbw, dat klager een maatregel is opgelegd van plaatsing in het IB-programma voor de duur van 7 dagen. Dezemaatregel kan, overeenkomstig artikel 23, tweede lid, Pbw verlengd worden.
De beroepscommissie is, gelet op hetgeen uit de stukken en ter zitting naar voren is gekomen, van oordeel dat er voldoende aanleiding bestond om tegen klager op te treden in de vorm van oplegging van een ordemaatregel. De beslissingvan de directeur kan als zodanig worden verstaan. De duur van 7 dagen is niet onredelijk of onbillijk.
Het is echter onduidelijk wat een IB-programma is. Dit is een in de wet voor incidentele afzondering niet gebezigde term.
In aanmerking moet worden genomen dat bij de tenuitvoerlegging van een afzonderingsmaatregel nadere voorschriften in aanmerking moeten worden genomen (zie de Regeling straf- en afzonderingscel penitentiaire inrichtingen van 15 juni1999, nr. 762711/98/DJI). Door het bezigen van de term IB-programma wordt verwarring gewekt met het in de wet omschreven individueel regime (artikel 22 Pbw). Onvoldoende is komen vast te staan dat de specifieke voorschriften bij detenuitvoerlegging van de afzonderingsmaatregel door de directeur toepasselijk worden geacht. De in de inrichting gebezigde terminologie kan licht verwarring wekken. Gelet hierop dient het beroep om formele redenen gegrond te wordenverklaard. De uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog op formele grond gegrond worden verklaard.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming aan klager.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep op formele grond gegrond en voor het overige ongegrond. Zij vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog op formele grond gegrond.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. E. Rood-Pijpers en mr. drs. A. Rook, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 20 november 2002

secretaris voorzitter

Naar boven