Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2492/GA, 18 november 2015, beroep
Uitspraakdatum:18-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/2492/GA

betreft: [klager] datum: 18 november 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 juli 2015 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Almelo, betreffende het niet reageren op verzoekbriefjes door de casemanager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De beroepscommissie acht niet aannemelijk geworden dat de casemanager verzoekbriefjes van klager heeft ontvangen. Als gevolg daarvan is geen sprake van een door of namens de directeur jegens klager genomen beslissing waartegen op grond van artikel 60,
eerste lid, van de Pbw, beklag open staat. De beroepscommissie zal het beroep ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden bevestigen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. E.P. Versluis, secretaris, op 18 november 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven