Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2741/GB, 17 november 2015, beroep
Uitspraakdatum:17-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/2741/GB

Betreft: [klager] datum: 17 november 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H.M. Dunsbergen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 augustus 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Torentijd te Middelburg afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 3 mei 2013 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen te Alphen aan de Rijn.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager is niet, zoals de selectiefunctionaris stelt, op eigen verzoek overgeplaatst van de locatie Torentijd naar de p.i. Groot Alphen. Daarnaast zou klager zijn
overgeplaatst in het kader van zijn veiligheid, aangezien uit gegevens zou blijken dat er sprake is van een “vete” in de locatie Torentijd. Klager merkt op dat er geen sprake is van een vete in de locatie Torentijd. Dit blijkt tevens uit het feit dat
twee neven van klager in de locatie Torentijd verblijven en er niet van een vete is gebleken. Klager kan niet naar de locatie Torentijd worden overgeplaatst, omdat daar een aantal gedetineerden zit die tot dezelfde groep Antilianen behoren als klager.
Dit gegeven is alleen gebaseerd op stellingen en niet op feiten. Zo is gedetineerde B. van Marokkaanse afkomst en niet van Antilliaanse afkomst. Het enkele feit dat twee neven van klager in de locatie Torentijd verblijven, is geen reden om te
veronderstellen dat een overplaatsing van klager naar de locatie Torentijd tot grotere problemen zou leiden. Bovendien verblijven gedetineerde B. en klagers neven – als voorlopig gehechten – op een andere afdeling dan klager, aangezien hij in de
laatste
fase van zijn gevangenisstraf zit. Dit vormt dus geen beletsel voor een overplaatsing naar de locatie Torentijd. Klager wenst te worden overgeplaatst naar de locatie Torentijd, aangezien zijn vader niet in staat is om naar de p.i. Groot Alphen af te
reizen. Daarnaast mag klager vanaf aanstaande november met verlof en is de reisafstand van Alphen aan de Rijn naar Terneuzen (de plaats van zijn goedgekeurde verlofadres) met het openbaar vervoer substantieel groter dan vanuit Middelburg. Klager merkt
op dat de selectiefunctionaris niet alleen onjuiste informatie in zijn belangenafweging heeft betrokken, maar zich ook onvoldoende rekenschap heeft gegeven van klagers belangen, waardoor de beslissing van de selectiefunctionaris voortkomt uit een
ondeugdelijke belangenafweging. Klager en zijn raadsman wensen het beroep mondeling toe te lichten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Op 8 maart 2015 heeft in de locatie Torentijd een incident plaatsgevonden waarbij een medegedetineerde in zijn gezicht is verwond met
(waarschijnlijk) een steekwapen. Klager leeft met deze medegedetineerde in onmin, aangezien diens broer klagers beste vriend heeft vermoord. In Terneuzen speelt al 35 jaar een langlopend conflict tussen twee Antilliaanse groepen. Klager heeft na het
incident aangegeven dat hij zo spoedig mogelijk wenst te worden overgeplaatst, omdat hij zich niet meer veilig voelt. Op 23 maart 2015 is klager overgeplaatst naar de p.i. Groot Alphen. Onlangs heeft klager een verzoek ingediend om weer te worden
overgeplaatst naar de locatie Torentijd. Naar aanleiding van voorgenoemd verzoek heeft klagers casemanager contact opgenomen met de locatie Torentijd. Daarbij werd door de afdeling D&R aangegeven dat in het kader van de orde, rust en veiligheid binnen
de inrichting een terugkeer van klager niet wenselijk wordt geacht. Op grond van deze informatie heeft de selectiefunctionaris klagers verzoek afgewezen. De selectiefunctionaris merkt op dat in het kader van deze beroepsprocedure, de afdeling D&R van
de
locatie Torentijd opnieuw is benaderd. Gevraagd is om nader en schriftelijk te onderbouwen waarom een terugkeer van klager de orde, rust en veiligheid in de locatie Torentijd in gevaar zou brengen. Verwezen wordt naar een mail van 26 augustus 2015. Op
grond van deze informatie stelt de selectiefunctionaris dat een terugkeer van klager dermate veel risico met zich mee brengt ten aanzien van de orde, rust en veiligheid in de locatie Torentijd, dat een overplaatsing onwenselijk wordt geacht. Ten
aanzien
van het bezoek merkt de selectiefunctionaris op dat uit het selectieadvies van de directeur van de p.i. Groot Alphen volgt dat klager bezoek heeft ontvangen van zijn familie en relaties afkomstig uit Terneuzen. Daarbij zijn bezoekproblemen inherent aan
het ondergaan van detentie en weegt het genoemde risico met betrekking tot de orde, rust en veiligheid binnen de locatie Torentijd zwaarder.

4. De beoordeling
4.1. Klager heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. Dit verzoek, dat verder niet door klager is toegelicht, wijst de beroepscommissie af. Zij acht zich op basis van stukken voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij slaat de beroepscommissie acht op het
incident van 8 maart 2015 in de locatie Torentijd. Naar aanleiding van voormeld incident is klager, die bovendien had aangegeven zich niet veilig te voelen, op 23 maart 2015 overgeplaatst naar de p.i. Groot Alphen. Klager wenst weer te worden
overgeplaatst naar de locatie Torentijd. Blijkens het selectieadvies van 12 augustus 2015 van de directeur van de p.i. Groot Alphen speelt er al jaren tussen twee groepen Antillianen “een vete” die zich voortzet in de locatie Torentijd. Uit gegevens
die
door de selectiefunctionaris zijn opgevraagd bij de afdeling D&R van de locatie Torentijd, blijkt dat in het kader van de orde, rust en veiligheid binnen de inrichting een terugkeer van klager niet wenselijk wordt geacht. De beroepscommissie acht gelet
op voormelde informatie voldoende aannemelijk dat een overplaatsing van klager naar de locatie Torentijd niet wenselijk is. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van M.C. Coster, secretaris, op 17 november 2015

secretaris voorzitter

Naar boven