Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1627/GA, 20 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:20-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1627/GA

betreft: [klager] datum: 20 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 6 augustus 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 22 juli 2002 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught Nieuw Vosseveld,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het regime in de extra beveiligde inrichting en het feit dat er geen leesmaterialen mogen worden meegenomen naar de recreatie.

De beklagrechter heeft klager op beide onderdelen niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
De beklagrechter heeft beslist zonder mij te horen en zonder de reactie van de directeur aan mij toe te zenden. Voorts is geen oordeel gegeven over de gehele klacht.

De unit-directeur heeft zijn standpunt, zoals schriftelijk ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Voor zover al moet worden aangenomen dat de beklagcommissie in haar onderzoek onvolledig is geweest, dan wel procedurefouten zou hebben gemaakt, merkt de beroepscommissie op dat dit voor de beoordeling in zoverre niet van belang is,nu immers de beroepscommissie de zaak opnieuw en volledig beoordeelt.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 20 november 2002

secretaris voorzitter

Naar boven