Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3731/SJA, 13 november 2015, schorsing
Uitspraakdatum:13-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 15/3731/SJA

Betreft : [klager] datum: 13 november 2015

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift tevens beroepschrift van

de directeur van de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Teylingereind te Sassenheim, verder verzoeker te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 75, tweede lid, Bjj, van de tenuitvoerlegging van een uitspraak van 9 november 2015 van de beklagcommissie bij voormelde j.j.i., gegeven op een beklag van [...], verder te noemen klager.

Het beklag betreft de inbeslagname van een T-shirt met de opdruk ‘Satudarah support club’.
De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard, de beslissing van de directeur vernietigd en bepaald dat de uitspraak van de beklagcommissie in de plaats treedt van de vernietigde beslissing.

De voorzitter heeft kennisgenomen van bedoelde uitspraak van de beklagcommissie, alsook van de schriftelijke reactie van klager op het schorsingsverzoek en het beroepschrift van de directeur.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de beklagcommissie slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de uitspraak waartegen beroep is ingesteld zodanig onredelijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing.
Door de directeur is aangevoerd dat het dragen van een T-shirt met de opdruk ‘Satudarah support club’ een gevaar kan opleveren voor de orde en de veiligheid in de inrichting en dat het T-shirt niet voldoet aan de redelijk te stellen eisen waaraan de
kleding van de jeugdige dient te voldoen. Daarbij komt dat de directeur verantwoordelijk is voor het behandeltraject van klager - klager is een p.i.j.-maatregel opgelegd en verblijft op een lang verblijf-
afdeling -. Hierin past ook het bewaken van de grenzen van het toelaatbare.
Klager heeft hierop gereageerd dat hij het niet eens is met het feit dat de motorclub in verband wordt gebracht met zware criminaliteit en dat het niet zijn zaak is dat sommige mensen verkeerde dingen doen. Het T-shirt krijgt de inrichting niet meer
van
klager.
In het licht van de aangevoerde feiten en omstandigheden en met name de motivering door verzoeker van de belangen bij voortzetting van de beslissing tot inbeslagname van het T-shirt, zijn er vooralsnog termen aanwezig voor toewijzing van het verzoek
tot
schorsing, in afwachting van de uitspraak van de beroepscommissie, te meer nu de beklagcommissie heeft bepaald dat haar uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing. Het is aan de beroepscommissie om de beslissing van de beklagcommissie
inhoudelijk te beoordelen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de uitspraak van de beklagcommissie in afwachting van de uitspraak van de beroepscommissie.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M.J.C. Koens, voorzitter, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 13 november 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven