Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1344/TA, 4 november 2015, beroep
Uitspraakdatum:04-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1344/TA

betreft: [klager] datum: 4 november 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van de Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 22 april 2015 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 september 2015, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, zijn gehoord klager en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting, [...], juridisch medewerker.
Als toehoorder was aanwezig [...], stagiaire bij de afdeling juridische zaken van voormelde inrichting.
Bij brief van 14 september 2015 heeft klagers raadsman, mr. N.A. Heidanus, laten weten niet ter zitting te kunnen verschijnen en verzocht om aanhouding van de behandeling van het beroep.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het onklaar laten maken van de usb-poort(en) en de LAN-poort(en) van klagers x-box.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven. De beklagcommissie heeft nog niet beslist of klager een tegemoetkoming toekomt.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Sinds 1 augustus 2014 mogen spelcomputers geen mogelijkheid om verbinding te maken met internet en geen aansluitmogelijkheid voor
externe opslagapparatuur meer hebben (artikel 2.4 van de afdelingsregels). Bij de kamercontrole op 13 januari 2015 bleek klagers x-box, in tegenstelling tot wat hij bij binnenkomst had verklaard, niet aan de gestelde eisen te voldoen en daarop is deze
in beslag genomen. Een paar dagen later is de x-box aan klager teruggeven, maar op 19 januari 2015 is deze opnieuw in beslag genomen. Daarna is klager voor de keuze gesteld: ofwel de x-box uitvoeren ofwel deze ‘onklaar’ laten maken door firma
Strijbosch. Uit navraag bij Strijbosch is gebleken dat ‘onklaar maken’ inhoudt dat de wifi-poorten, LAN-poorten en usb-poorten worden geblokkeerd. Dit is op 22 januari 2015 duidelijk aan klager meegedeeld en nog diezelfde dag heeft hij mondeling
meegedeeld – in de trant van ‘toe maar’ – dat zijn x-box mocht worden opgestuurd naar Strijbosch. Hij wist dus waarvoor hij toestemming verleende en wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Op 23 januari 2015 heeft het personeel de mondeling gemaakte
afspraak schriftelijk willen vastleggen, maar klager weigerde het document te ondertekenen. Op 27 januari 2015 was klager boos dat zijn x-box nog niet was opgestuurd naar Strijbosch. Op 3 februari 2015 is de x-box opgestuurd naar Strijbosch en onklaar
gemaakt, zoals mondeling met klager was overeengekomen. Dat hij de mondelinge overeenkomst niet schriftelijk heeft willen bekrachtigen betekent niet dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen; een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het
oordeel van de beklagcommissie dat de inrichting onrechtmatig heeft gehandeld omdat een en ander niet schriftelijk is vastgelegd is dan ook onjuist. De inrichting geeft zelf ook de voorkeur aan schriftelijke overeenkomsten, maar dit doet er niet aan af
dat de mondelinge verklaring van klager in redelijkheid kon worden opgevat als een rechtsgeldige keuze om zijn x-box ‘onklaar’ te laten maken. Klager had er ook voor kunnen kiezen om de x-box uit te voeren. Verzocht wordt het beroep gegrond te
verklaren. Overigens heeft klager eerst in beroep meegedeeld dat zijn x-box kapot is.

Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager heeft vlak na zijn binnenkomst in de inrichting zijn x-box, die hij eerst had uitgevoerd, ingevoerd. Bij de invoer is zijn x-box gecontroleerd door
de portier en goedgekeurd. Ook daarna is zijn x-box nog eens gecontroleerd en goed bevonden. Desondanks is de x-box in januari 2015 (twee keer) in beslag genomen, omdat de poorten open waren. Klager is toen voor de keuze gesteld: ofwel de x-box
uitvoeren ofwel de wifi-poort laten blokkeren door Strijbosch. Uiteindelijk heeft klager, nadat hij meermalen van een personeelslid te horen had gekregen dat alleen de wifi-poort moest worden geblokkeerd, toestemming geven om de wifi-poort van zijn
x-box door Strijbosch te laten blokkeren. Klager heeft nooit ingestemd met het laten blokkeren van de LAN-poort en de usb-poort van zijn x-box, zoals hij die later heeft aangetroffen. Het contract dat de inrichting hem heeft aangeboden heeft klager
geweigerd te ondertekenen. Als klager had geweten dat Strijbosch ook de LAN- en usb-poorten zou dichtkitten, zou hij nooit toestemming hebben gegeven voor het opsturen van zijn x-box en zou hij het apparaat hebben uitgevoerd. Immers, het dichtkitten
van
de usb-poort(en) leidt ertoe dat klager zijn controllers niet meer kan gebruiken en het dichtkitten van de LAN-poort (tezamen met de wifi-poort) leidt ertoe dat een internetverbinding nimmer meer mogelijk is. Bovendien was het cd-romstation verkeerd
teruggezet, waardoor een cd na het invoeren in de x-box uit elkaar is gespat met als gevolg dat de x-box kapot was. De x-box kostte bij aanschaf € 250,= en was iets meer dan een jaar oud.

3. De beoordeling
Klagers raadsman heeft verzocht om aanhouding van de behandeling van het beroep. Ter zitting heeft klager meegedeeld dat de behandeling van het beroep wat hem betreft kan doorgaan, omdat hij voldoende in staat is zelf een mondelinge reactie te geven op
het beroep van de inrichting. Gelet hierop en nu de beroepscommissie zich voldoende ingelicht acht om op het beroep te beslissen, heeft zij het aanhoudingsverzoek van de raadsman afgewezen.

De beroepscommissie stelt voorop dat zij in deze uitspraak geen oordeel zal geven over de eerst in beroep door klager aangevoerde omstandigheid dat zijn x-box kapot is gegaan toen hij deze na terugkomst van Strijbosch testte, nu deze omstandigheid in
het onderliggende klaagschrift niet is vermeld, de beklagcommissie hierover geen uitspraak heeft gedaan en klager tegen de uitspraak van de beklagcommissie geen beroep heeft ingesteld. In het navolgende gaat de beroepscommissie enkel in op de vraag of
de inrichting in redelijkheid de LAN-poort(en) en usb-poort(en) van klagers x-box onklaar heeft mogen laten maken.

De beroepscommissie gaat bij haar beoordeling uit van de volgende feiten en omstandigheden. Klager is op 19 januari 2015 door de inrichting voor een keuze gesteld; hij diende ofwel zijn x-box uit te voeren ofwel de wifi-, LAN- en usb-poorten onklaar te
laten maken door Strijbosch. Op 22 januari 2015 heeft klager mondeling toestemming gegeven voor het opsturen van zijn x-box naar Strijbosch. Op 23 januari 2015 heeft de inrichting klager een contract voorgelegd, maar klager heeft dit contract
betreffende het onklaar maken van de genoemde poorten niet willen ondertekenen.

Voorop staat dat de inrichting een spelcomputer van een verpleegde niet zonder diens toestemming mag laten modificeren. In geschil is of klager op 22 januari 2015 mondeling toestemming heeft gegeven voor het laten blokkeren van alleen de wifi-poort(en)
van zijn x-box – zoals klager stelt – of ook van de LAN-poort(en) en de usb-poort(en) ervan – zoals de inrichting stelt. Naar het oordeel van de beroepscommissie kan evenwel in het midden blijven waarop klagers mondelinge toestemming precies betrekking
had. Immers, voor zover klager op 22 januari 2015 mondelinge toestemming zou hebben gegeven voor het laten blokkeren van de wifi-, LAN- en usb-poorten, heeft hij in ieder geval die toestemming op 23 januari 2015 met zijn weigering om het hierboven
vermelde contract te ondertekenen weer ingetrokken. De inrichting had na de weigering van klager om het contract te ondertekenen kunnen en moeten begrijpen dat klager niet akkoord ging met het laten blokkeren van de LAN- en usb-poorten van zijn x-box
en
dat geen overeenkomst met klager tot stand was gekomen. Nu de inrichting desondanks de LAN- en usb-poorten van klagers x-box onklaar heeft laten maken door Strijbosch heeft zij onredelijk en onbillijk gehandeld jegens klager.
Gelet op het vorenstaande zal de beroepscommissie het beroep ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden bevestigen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, drs. W.A.Th. Bos en mr. R. van de Water, leden, in tegenwoordigheid van
mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 4 november 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven