Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1659/GA, 20 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:20-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1659/GA

betreft: [klager] datum: 20 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 8 augustus 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 24 juli 2002 van de beklagcommissie bij de locatie Scheveningen 2 te Den Haag,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 oktober 2002, gehouden in de locatie Alphen a/d Rijn te Alphen a/d Rijn, zijn gehoord klager en de heer [...], unit-directeur van locatie Scheveningen 2.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager geen loon heeft gekregen gedurende zijn plaatsing in het programma met individuele begeleiding (IB-programma).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In het IB-programma zit je alleen maar achter de deur. De dingen die wel mogen, gebeuren apart. Je doucht alleen en het luchten gebeurt in de luchtkooi. Er is geen arbeid, ook niet op cel. Voordat ik achter de deur zat werkte ikwel.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In het IB-programma wordt de gedetineerde onttrokken aan het gezamenlijke gebeuren. Hij volgt de onderdelen van het sober regime, maar apart. Er wordt geen celarbeid aangeboden op de afdeling. Klager heeft om die reden nietdeelgenomen aan de celarbeid. Klager heeft nog wel loon ontvangen voor 14 juni 2002, omdat hij die dag in de ochtend heeft gewerkt. Daarna niet meer.

3. De beoordeling
De directeur heeft klager op 14 juni 2002 een maatregel opgelegd van plaatsing in het IB-programma voor de duur van 7 dagen, omdat hij niet wilde meewerken aan het laten maken van een röntgenfoto. Klager kwam, gelet op de grond voorde maatregel, niet in aanmerking voor deelname aan de gemeenschappelijke arbeid. De directeur heeft verklaard dat celarbeid niet aanwezig is op de afdeling. Gelet hierop komt klager niet in aanmerking voor een loonvervangendefinanciële tegemoetkoming op grond van de Regeling arbeidsloon gedetineerden (d.d. 24 december 1998, nr. 730386/98/DJI).
Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. E. Rood-Pijpers en mr. drs. A. Rook, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op20 november 2002

secretaris voorzitter

Naar boven