Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2436/GB, 16 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:16-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/2436/GB

Betreft: [klager] datum: 16 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.J.H.M. de Crom, namens

[...] , verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 juli 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Roermond afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 4 mei 2011 gedetineerd. Hij verblijft in de locatie Sittard.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil zijn detentie graag voortzetten in de locatie Roermond. Hij is vier maanden eerder op eigen verzoek vanuit die locatie overgeplaatst naar de locatie Sittard. Het afdelingshoofd J. heeft hem toen beloofd dat hij na drie maanden zou kunnen
terugkeren naar Roermond. Belangrijkste reden voor een terugplaatsing is dat zijn moeder in Roermond woont en dat zij zeer slecht ter been is. Voor haar is het daarom lastig klager te bezoeken in Sittard. Hij krijgt -vrijwel al zijn familie en
vrienden
wonen in de buurt van Roermond - momenteel heel weinig bezoek. Daarnaast kan klager slecht door één deur met de inrichtingspsychologe van de locatie Sittard, waardoor hij het gevoel heeft minder baat te hebben bij de behandelingen. Dat was bij de
psychologe in Roermond wel het geval. Namens klager wordt nog opgemerkt dat hij thans op alle onderdelen op groen is geplaatst

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is op 2 april 2015 op eigen verzoek overgeplaatst vanuit de locatie Roermond naar de locatie Sittard. Dit verzoek werd toen ondersteund door de inrichting omdat er sprake was van een incident met contrabande en omdat klager al langer in de
inrichting verbleef. Uit het selectieadvies kwam naar voren dat klager het in de locatie Roermond niet zo nauw nam met de regelgeving. Klager heeft vervolgens op 18 juni 2015 verzocht om terugplaatsing naar de locatie Roermond. Uit het selectieadvies
van de locatie Sittard komt naar voren dat het gedrag van klager ook daar te wensen over laat. De directeur heeft daarbij negatief geadviseerd op het verzoek omdat de directeur van de locatie Roermond heeft laten weten dat klager daar niet welkom is.
Bij navraag door de selectiefunctionaris heeft het afdelingshoofd aldaar ontkend een uitspraak te hebben gedaan over mogelijke terugkeer. Klager had bij zijn eerdere verzoek tot overplaatsing kunnen inschatten dat de reisafstand voor zijn bezoek groter
werd. Die reisafstand is overigens nog steeds acceptabel. Gelet daarop is ook geen advies gevraag aan de medisch adviseur. Klagers moeder kan volgens de huisarts slecht lang in de auto zitten . Dat is voor de reis van Roermond naar Sittard ook niet
nodig. De selectiefunctionaris heeft het idee dat het bezoekargument voor klager slechts een handvat is en de werkelijke reden is dat er, net als eerder in Roermond, spanningen zijn tussen hem en het inrichtingspersoneel.

4. De beoordeling
4.1. Klager is relatief kort geleden op eigen verzoek overgeplaatst vanuit de locatie Roermond naar de locatie Sittard. Bij dat verzoek had klager moeten overzien dat daardoor de reisafstand voor zijn bezoek (iets) groter zou worden. Uit de
toelichting van de huisarts komt niet naar voren dat de gezondheidstoestand van klagers moeder nog onlangs zodanig is verslechterd dat zij slechts korte tijd in de auto zou kunnen zitten. Daaruit komt slechts naar voren dat klagers moeder niet lang in
een auto kan zitten. De afstand tussen de woonplaats van zijn moeder, Roermond, en de gevangenis in Sittard is niet zodanig, dat klagers moeder lang in een auto zou behoeven te zitten. Dit argument is daarom onvoldoende voor een gegrondverklaring van
het beroep.
Nu klager nog onlangs op eigen verzoek is overgeplaatst naar de locatie Sittard en niet aannemelijk is dat hem daarbij enige toezegging is gedaan omtrent het binnen enkele maanden terug kunnen keren in de locatie Roermond, kan ook dit verweer niet
leiden tot een gegrondverklaring van het beroep.
Ook de omstandigheid dat klager thans in een plusprogramma verblijft en (naar zeggen van klagers raadsman) op alle gebieden zogenaamd ‘groen’ gedrag vertoont, is geen reden voor een gegrondverklaring van het beroep. De – onweersproken – mededeling dat
klager (vooralsnog) niet welkom is in de locatie Roermond weegt daarvoor te zwaar.
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 16 oktober 2015

secretaris voorzitter

Naar boven