Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2708/GA, 10 november 2015, beroep
Uitspraakdatum:10-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/2708/GA

betreft: [klager] datum: 10 november 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 augustus 2015 van de beklagcommissie bij de locatie Roermond,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering van invoer van een eigen televisie.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Een medegedetineerde heeft wel zijn eigen (in de penitentiaire inrichting Vught gekochte) televisie op cel. Voor deze medegedetineerde is een uitzondering
gemaakt, omdat hij zijn televisie bij justitie heeft gekocht. Klagers televisie is bij justitie verzegeld en nooit geweigerd in andere inrichtingen.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
In de huisregels van de locatie Roermond is in paragraaf 4.5.1. onder “Voorwerpen in de inrichting”, voor zover hier van belang, bepaald: “De directeur kan u in elk geval geen toestemming geven om de volgende voorwerpen in uw verblijfsruimte te
houden:
- voorwerpen van dezelfde soort als de voorwerpen die deel uitmaken van de van rijkswege verzorgde inventaris van uw verblijfsruimte of de gezamenlijke woon- en werkruimtes van u en uw medegedetineerden;
- (...);
- eigen televisietoestel;
- (...).”

Het beklag richt zich tegen de weigering van invoer van klagers eigen televisie. Het is een algemene in de inrichting geldende regel dat de directeur geen toestemming verleent voor een eigen televisietoestel op cel. Tegen een algemene regel staat in
beginsel geen beklag open, tenzij die regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving. Daarvan is niet gebleken. Gelet hierop is de beroepscommissie van oordeel dat klager niet kan worden ontvangen in zijn beklag. De uitspraak van de beklagcommissie
zal, gelet op het voorgaande, worden vernietigd en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. M. van Eijk, secretaris, op 10 november 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven