Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2029/GA, 10 november 2015, beroep
Uitspraakdatum:10-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/2029/GA

betreft: [klager] datum: 10 november 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.R. Kellermann, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 mei 2015 van de beklagcommissie bij de locatie Zoetermeer, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 25,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het kwijtraken van klagers inbeslaggenomen mobiele telefoon, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Daaraan ligt ten grondslag dat de verdwenen telefoon door klager in strijd met de regels op cel werd gehouden en op niet reguliere wijze de inrichting moet zijn binnengebracht. Nu
als gevolg van dit handelen de telefoon op een andere dan gebruikelijke wijze aan de fouillering van klager diende te worden toegevoegd en in dat proces is verdwenen, heeft klager aan het verdwijnen van de telefoon ook zelf schuld. In dat licht is de
door de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming van € 25,00 passend. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. E.P. Versluis, secretaris, op 10 november 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven