Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1752/GA, 22 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:22-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1752/GA

betreft: [klager] datum: 22 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 22 augustus 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.M.J.Lanting, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 5 augustus 2002 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen Achterhoek, locatie De Kruisberg, te Doetinchem, waarvan niet uit de stukken blijkt wanneer deze aan klager is verzonden,alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing d.d. 7 maart 2002 van het verzoek tot algemeen verlof.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
De uitspraak van de beklagcommissie is pas op 20 augustus 2002 aan de raadsman toegezonden.
De motivering van de directeur -de ongewenstverklaring van klager- van zijn afwijzende beslissing is onjuist. Tot een dergelijke verklaring is eerst op 28 mei 2002 beslist. Het negatieve advies terzake van verlof d.d. 5 februari2002 is mede gebaseerd op de zware misdrijven die klager in Duitsland zou hebben gepleegd. Bijgevoegd is het Duitse vonnis, waarbij de zwaarste straf is opgelegd. Ten onrechte is bij de advisering ongenuanceerd omgegaan met deDuitse vonnissen. Voorts is bijgevoegd de uitspraak van de rechtbank d.d. 30 augustus 2002, waarbij voorlopige voorzieningen zijn getroffen waardoor klager de behandeling van de bezwaarschriftprocedure in Nederland mag afwachten.Van onderduiken zal dan ook geen sprake zijn.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Bij schrijven van 7 maart 2002 heeft de directeur klagers verzoek om met verlof te gaan afgewezen wegens het negatieve advies van de vreemdelingenpolitie en klagers status van ongewenst vreemdeling na gehoor door devreemdelingenpolitie.
Krachtens artikel 4, onder l. van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting wordt verlof onder meer geweigerd in geval ten aanzien van een gedetineerde een procedure tot ongewenstverklaring loopt, tenzij hieraan schorsendewerking is verleend.
Aannemelijk geworden is dat de korpschef van het regionaal politiekorps IJsselland, vreemdelingendienst te Deventer op 21 februari 2002 een voorstel heeft ingediend tot ongewenstverklaring van klager. Klager zou op 11 februari 2002in de gelegenheid zijn gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken, waarna de staatssecretaris bij beschikking van 28 mei 2002 heeft beslist de aan klager verleende verblijfsvergunning in te trekken en klager ongewenst te verklaren.Ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing was aan de procedure tot ongewenstverklaring geen schorsende werking verleend.
Op grond van het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de bestreden beslissing van de directeur niet in strijd is met een wettelijk voorschrift, noch bij afweging van alle in aanmerking komende belangen onredelijk ofonbillijk moet worden geacht. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. E. van der Waal-van der Linden, secretaris, op 22 november 2002

secretaris voorzitter

Naar boven