Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2717/GB, 27 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:27-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/2717/GB

Betreft: [...] datum: 27 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 augustus 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 18 september 2013 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Volgens de selectiefunctionaris behoort klager tot de zogenaamde top 600-lijst. Klager verblijft al twee jaar in detentie en begrijpt niet wat de top 600-lijst te maken
heeft
met de afwijzende beslissing van de selectiefunctionaris. Klager stelt dat hij over drie maanden naar Heerhugowaard gaat, omdat hij in aanmerking komt voor plaatsing in een (zeer) beperkt beveiligde inrichting ((z.)b.b.i.). Klager is van mening dat de
selectiefunctionaris hem aan het tegenwerken is. Klager is nu goed bezig. De moeder van klagers kinderen en zijn kinderen wonen in Alkmaar en vanwege de grote reisafstand naar de p.i. Almere, krijgt klager nu geen bezoek van hen. Klager wenst dan ook
naar Heerhugowaard te worden overgeplaatst, aangezien de reisafstand dan kleiner is. Klager vindt het niet reëel dat hij nog negentig dagen moet wachten voordat hij wordt overgeplaatst naar de p.i. Heerhugowaard.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Met betrekking tot gedetineerden die deel uitmaken van de lijst top-600 is afgesproken dat zij geplaatst dienen te worden in de p.i.
Lelystad. In het geval dat een verblijf in de p.i. Lelystad op ernstige bezwaren stuit, kan worden uitgeweken naar de p.i. Almere. Op deze afspraak wordt alleen een uitzondering gemaakt, wanneer gedetineerden faseren naar een (z.)b.b.i. In het geval
van
klager is geen sprake van de hiervoor genoemde uitzondering. Het is onduidelijk waarop klager baseert dat hij over negentig dagen naar Heerhugowaard zal worden overgeplaatst. De selectiefunctionaris merkt op dat de reistijd voor klagers bezoek
acceptabel is. Het gedrag van klager in detentie geeft geen aanleiding om hem tegemoet te komen in zijn verzoek. Voorts is het positieve advies van de directeur van de p.i. Almere onbegrijpelijk.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Almere is een inrichting voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager verzoekt om te worden overgeplaatst naar de locatie Zuyder Bos. De selectiefunctionaris heeft dit verzoek afgewezen en baseert zijn beslissing primair op afspraken die zouden zijn gemaakt omtrent de zogenaamde top 600-lijst waarvan
klager
deel uitmaakt. Met betrekking tot deze top 600 kandidaten zou volgens de selectiefunctionaris zijn afgesproken dat zij in de p.i. Lelystad worden geplaatst en indien plaatsing aldaar niet (langer) mogelijk is, zou worden uitgeweken naar de p.i. Almere.
De selectiefunctionaris heeft hierbij echter geen inzicht gegeven in deze kennelijk gemaakte afspraken. Gelet op het voorgaande is de beroepscommissie van oordeel dat de bestreden beslissing niet op goede gronden rust. Het beroep zal gegrond worden
verklaard en aan de selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie ziet geen aanleiding voor toekenning van een
tegemoetkoming aan klager.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van M.C. Coster, secretaris, op 27 oktober 2015

secretaris voorzitter

Naar boven