Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1604/GB, 15 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:15-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/1604/GB

Betreft: [klager] datum: 15 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 1 augustus 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. A.M.C.Verheul, namens

[...], geboren op [1966], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 juni 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Zuyderbos te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 13 februari 2001 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Zuyderbos te Heerhugowaard. Vanuit deze inrichting is hij geselecteerd voor de gevangenis Zuyderbos, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.Deze plaatsing was ten tijde van het instellen van het beroep nog niet gerealiseerd.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 22 mei 2002. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 13 juni 2003.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Het negatieve advies van de advocaat-generaal is niet voldoende om af te zien van plaatsing in een half open inrichting. Het advies is volgens de advocaat-generaal ingegeven door de agressie waarmee klager slachtoffers zou hebbenbejegend, hetgeen zou voortvloeien uit het dossier. Men kan van mening hierover verschillen. Voorts zijn plegers van geweldsdelicten niet per definitie uitgesloten van plaatsing in een h.o.i.. Klager komt volgens deselectiefunctionaris ook niet in aanmerking voor plaatsing in een h.o.i. omdat er nog een strafzaak tegen hem open zou staan. Deze zaak ligt echter al ongeveer een jaar op de plank en er is nog niets mee gedaan. Klager is zelfs nietgehoord terzake en er is geen zitting gepland. De raadsman is ook niet duidelijk geworden waarop de verdenking berust. Dit mag geen formele belemmering zijn voor de plaatsing in een h.o.i.. De belangen van klager bij overplaatsingzijn onvoldoende in aanmerking genomen en de beschikking is onvoldoende gemotiveerd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De selectiebeslissing is gebaseerd op het feit dat klager nog een openstaande zaak heeft waardoor de v.i.-datum nog maar voorlopig is. Gezien het advies van de advocaat-generaal voor wat betreft de slachtoffers en demaatschappelijke onrust wordt het onverantwoord geacht om klager in een inrichting met regimair verlof te plaatsen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Zuyderbos is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De beroepscommissie overweegt dat tegen klager nog een strafzaak openstaat en dat hierdoor klagers v.i.-datum voorlopig is en niet vaststaat en klager derhalve nog niet in aanmerking komt voor detentiefasering. Daarbij komtdat door de advocaat-generaal negatief is geadviseerd voor wat betreft plaatsing in een h.o.i. in verband met klagers agressieve houding richting slachtoffers. Dit maakt dat de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van deselectiefunctionaris, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd is met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijkworden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 15 november 2002

secretaris voorzitter

Naar boven