Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1761/GA, 20 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:20-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Activiteiten  v

Uitspraak

nummer: 15/1761/GA

betreft: [klaagster] datum: 20 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Ter Peel,

gericht tegen een uitspraak van 26 mei 2015 van de beklagcommissie bij de voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klaagster,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 september 2015, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, is gehoord de heer [...], vestigingsdirecteur van de locatie Ter Peel.
Hoewel klaagster, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is zij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klaagster niet heeft gelucht op 2 februari 2015.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en een tegemoetkoming van € 5,= toegekend, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klaagster
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het personeel heeft ruimschoots voorafgaand aan het luchtmoment gevraagd of klaagster daaraan wilde deelnemen. Daarop gaf ze geen reactie en ze
bleef op bed liggen. Het is niet aannemelijk dat klaagster is verwisseld met haar zus. De zussen verbleven wel samen op dezelfde cel, maar de zus van klaagster reageerde ook niet en heeft ook niet aan het luchten deelgenomen. Uit de afdelingsregels
volgt dat gedetineerden klaar dienen te staan voor alle aangeboden activiteiten. Als ze niet klaar staan, gaan ze niet mee. De afdelingsregels zijn op iedere cel beschikbaar en op het mededelingenbord van de afdeling aanwezig. De bewaarder begint met
uitsluiten waarbij hij alle deuren opent. Daarna maakt hij een rondje om de deuren weer dicht te doen. Het is de verantwoordelijkheid van de gedetineerden om klaar te staan. Klaagster stond niet klaar om deel te nemen aan het luchtmoment. Het personeel
heeft correct gehandeld.

Klaagster heeft haar standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat klaagster op 2 februari 2015 niet heeft gelucht. Uit de ‘Afdelingsregels afdeling 11/12 HVB’ volgt dat gedetineerden voor alle aangeboden activiteiten klaar dienen te staan. Er wordt niet gewacht en niet klaar staan
is
niet meegaan. Met deze afdelingsregels wordt klaagster geacht bekend te zijn. Nu de directeur onweersproken heeft aangevoerd dat klaagster niet klaar stond en derhalve niet is meegenomen voor het luchtmoment, kan deze beslissing niet als onredelijk of
onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep van de directeur gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 20 oktober 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven