Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2187/GB, 16 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:16-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/2187/GB

Betreft: [klager] datum: 16 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. J.J. Serrarens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 juni 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de
beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting
(p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 25 mei 2012 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen. Op 12 mei 2015 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Lelystad, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager merkt op dat hij op 13 mei 2015 een bezwaarschrift heeft ingediend en de beslissing op bezwaar nooit uitgereikt heeft gekregen. Pas toen zijn raadsvrouw op 11
juni
2015 contact opnam met de selectiefunctionaris ontving klagers raadsvrouw de beslissing. Klager stelt dat het voor hem erg belangrijk is om te kunnen skypen met zijn in Hongarije wonende familie. Het is voor klagers familie namelijk niet mogelijk om op
bezoek te komen. Klager heeft tijdens zijn verblijf in de locatie Norgerhaven gedurende lange tijd kunnen skypen met zijn familie. Klager wenst dan ook te worden overgeplaatst naar de locatie Esserheem, aangezien daar wel de mogelijkheid bestaat om te
skypen. Daarnaast is de p.i. Ter Apel voor klager een goede optie, omdat daar ook de mogelijkheid bestaat om te skypen en hij aansluitend aan zijn straf wordt overgeleverd aan België. Klager merkt op dat het vanuit iedere p.i. natuurlijk mogelijk is om
te bellen of te schrijven, maar het contact via skype is veel persoonlijker en directer. Klager stelt dat de selectiefunctionaris ten onrechte geen rekening heeft gehouden met zijn gerechtvaardigde belang om met zijn in Hongarije wonende familieleden
te
kunnen skypen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. In verband met de sluiting van de locatie Norgerhaven moest klager overgeplaatst worden naar een andere inrichting. Klager heeft aangegeven dat
zijn voorkeur uitgaat naar de locatie Esserheem. Veel gedetineerden hebben een voorkeur voor plaatsing in de locatie Esserheem opgegeven. Gelet op de beschikbare capaciteit en het feit dat klager geen regiobinding heeft, is klager niet conform zijn
voorkeur geselecteerd. De selectiefunctionaris merkt op dat ook kritisch is gekeken naar de wenselijkheid van plaatsing. Klager heeft geen prioriteit bij overplaatsing naar de locatie Esserheem. De mogelijkheid tot skypen is geen selectiecriterium. In
een inrichting bestaan tal van andere mogelijkheden om contact te onderhouden met het buitenland. Klager had in Norgerhaven alleen skypecontact met een kennis. De selectiefunctionaris geeft aan dat klager tijdens zijn verblijf in de locatie Norgerhaven
een toets heeft gemaakt of hij de Nederlandse taal voldoende beheerst om aan de lasopleiding en/ of de opleiding tot vorkheftruckchauffeur deel te kunnen nemen. Klagers kennis van de Nederlandse taal bleek echter onvoldoende. Tevens komt klager niet
voor overplaatsing naar de p.i. Ter Apel in aanmerking, nu klager (nog) niet ongewenst is verklaard.

4. De beoordeling
4.1. De p.i. Lelystad is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Ingevolge artikel 69, eerste lid, van de Pbw dient het beroepschrift uiterlijk te worden ingediend op de zevende dag na die van de ontvangst van het afschrift van de uitspraak onderscheidenlijk na die van de mondelinge mededeling van de
uitspraak. Nu namens klager onweersproken is aangevoerd dat de beslissing op bezwaar niet aan klager is uitgereikt en eerst op 11 juni 2015 door de selectiefunctionaris aan klagers raadsvrouw is verstrekt, is klager ontvankelijk in zijn beroep.

4.3. De beroepscommissie stelt vast dat als gevolg van de inwerkingtreding van de “Wet van 30 juni 2015 tot goedkeuring en uitvoering van het op 2 maart 2015 te Veenhuizen tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het
Koninkrijk Noorwegen inzake het gebruik van een penitentiaire inrichting in Nederland voor de tenuitvoerlegging van bij Noorse vonnissen opgelegde vrijheidstraffen” (Staatsblad, 285) de locatie Norgerhaven niet langer bestemd is voor de onderbrenging
van Nederlandse gedetineerden. Klager, die in de gevangenis van de locatie Norgerhaven verbleef, diende dan ook overgeplaatst te worden naar een andere inrichting. Aangezien meerdere gedetineerden die in de locatie Norgerhaven verbleven een voorkeur
voor overplaatsing naar de locatie Esserheem hadden opgegeven, moest de selectiefunctionaris een keuze maken. De selectiefunctionaris stelt dat hierbij is gekeken of sprake was van regiobinding. Nu klager blijkens het selectieadvies van de directeur
van
de locatie Norgerhaven na zijn detentie aan België zal worden overgeleverd, alwaar hij verdacht wordt van het plegen van soortgelijke strafbare feiten, heeft hij derhalve geen regiobinding. Gelet op het voorgaande, kan beslissing van de
selectiefunctionaris om klager niet over te plaatsen naar de locatie Esserheem niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. In beroep heeft klager verzocht om overplaatsing naar de p.i. Ter Apel in verband met de skype mogelijkheden aldaar.
Anders dan de selectiefunctionaris stelt, is de p.i. Ter Apel niet alleen aangewezen voor het onderbrengen van strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen, als bedoeld in artikel 20b, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van
gedetineerden, maar is ook een gevangenis bestemd voor mannen, met een regime van beperkte gemeenschap met een normaal beveiligingsniveau. De beroepscommissie beveelt de selectiefunctionaris aan op dit verzoek uitdrukkelijk een besluit te nemen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U van de Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van M.C. Coster, secretaris, op 16 oktober 2015

secretaris voorzitter

Naar boven