Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1957/JB, 15 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:15-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/1957/JB

Betreft: [klager] datum: 15 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op 25 april 1996, verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 15 juni 2015 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 1 september 2015, gehouden in de rechtbank te Utrecht, zijn klager en [...], senior selectiefunctionaris, gehoord.
Klagers raadsvrouw, mr. M.M. Helmers is, hoewel uitgenodigd, niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het verzoek van klager tot overplaatsing naar een reguliere afdeling, De Bolder, van de j.j.i. De Hartelborgt te Spijkenisse afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 10 juni 2013 gedetineerd. Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 30 september 2013 de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd. Op 5 februari 2014 is hij
overgeplaatst naar de Very Intensive Care afdeling (VIC afdeling) van de j.j.i. De Hartelborgt. Klager verblijft sedert 21 augustus 2014 in de j.j.i. De Hartelborgt op de normaal beveiligde afdeling voor intensieve zorg, de FOBA.

3. De standpunten
Klager heeft het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is van mening dat hij inmiddels stabiel genoeg is om naar een reguliere afdeling te gaan. Hij vindt het raar dat de selectiefunctionaris zijn verzoek afwijst omdat de psychiater en de gedragsdeskundigen dat adviseren.
Ter zitting heeft klager nog naar voren gebracht dat hij nooit een beslissing krijgt dat hij nog een FOBA indicatie zou hebben. Hij kan niet bij de directeur terecht omdat hij zegt dat klager zich tot de selectiefunctionaris moet wenden.
Klager heeft nog nooit op een reguliere afdeling verbleven, wel twee maal op een VIC afdeling. Het klopt dat hij wel eens is vastgelopen. Er is een onderzoek geweest, maar klager heeft niet toegestaan de resultaten ervan door te sturen. Klager vindt
individuele begeleiding niet nodig. Er zijn geen argumenten aangevoerd waarom dat wel zo zou zijn. Klager doet wat hem gevraagd wordt en hij is niet meer betrokken bij agressieve incidenten. Hij verblijft drie á vier uur per dag op de groep.
Klager wil niet naar een VIC, maar naar een reguliere afdeling. Hij wil normaal meedraaien. Hij heeft geen last van prikkels, de behandelingen gaan gewoon door.

De selectiefunctionaris heeft inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Op 21 augustus 2014 is klager geplaatst op de FOBA van de j.j.i De Hartelborgt. In artikel 22a, derde lid, Bjj staat beschreven dat de directeur telkens binnen ten hoogste zes weken en na advies van een psychiater bepaalt of de noodzaak tot
voortzetting
van het verblijf op de afdeling voor intensieve behandeling nog bestaat. Zoals benoemd in de beslissing van 15 juni 2015 heeft de afdeling Individuele Jeugdzaken daarom bij de inrichting advies opgevraagd. Bij brief van 10 juni 2015 heeft de
psychiater
van de j.j.i. De Hartelborgt, aangegeven dat er nog steeds sprake is van een indicatie tot plaatsing op de afdeling voor specialistische zorg. Indien mocht blijken dat een plaatsing op de FOBA niet langer geïndiceerd is dan zal gekeken worden of
overplaatsing aan de orde is. In ieder geval zal, in het kader van artikel 22a, derde lid, Bjj, opnieuw beoordeeld worden of plaatsing op de FOBA nog langer geïndiceerd is.
Een plaatsing op de FOBA is thans, mede gelet op hetgeen de psychiater heeft aangevoerd, de juiste. Een verblijf op de VIC zal de best passende vervolgstap zijn. Er is wel al gestart met een behandeltraject zoals dat op termijn op de VIC afdeling zal
zijn en klager is gestart met de aangeboden leerlijn.

4. De beoordeling
Klager ondergaat de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting blijkt dat klager laatstelijk op 21 augustus 2014 is overgeplaatst naar de FOBA van de j.j.i. De Hartelborgt.
Uit de stukken en met name gelet op de inhoud van de brief van de psychiater van 10 juni 2015, blijkt dat de FOBA indicatie voor klager nog steeds geldend is. Hierin is aangegeven dat op een reguliere afdeling, vanwege de mogelijk onrustige omgeving,
risico’s zijn op escalaties. Voorts lijkt er binnen de veiligheid van de FOBA een beginnende behandelbereidheid te ontstaan. Er is ten slotte echter sprake van een individuele en intensieve begeleiding. Een dergelijke begeleiding kan niet geboden
worden
op een reguliere langverblijfafdeling. Een overplaatsing naar een reguliere groep zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot overprikkeling en oplopende spanning, met toegenomen risico op agressieve ontlading en is om deze reden contra-geïndiceerd.
Nu vastgesteld kan worden dat ten tijde van de bestreden beslissing gelet op de door de deskundige zoals hierboven weergegeven verstrekte informatie nog steeds sprake was van een indicatie tot plaatsing op een afdeling voor specialistische zorg was
overplaatsing naar een reguliere afdeling niet geïndiceerd. Aangegeven is wel dat een VIC plaatsing voor de nabije toekomst wel wenselijk en haalbaar geacht wordt.
De beroepscommissie acht gelet op voorgaande de beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, ook niet onredelijk of onbillijk
Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, drs. H. Heddema en drs. J.E. Wouda, leden, bijgestaan door mr. I. Lispet, secretaris, op 15 oktober 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven