Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2179/JB, 13 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:13-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/2179/JB

Betreft: [klager] datum: 13 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift , ingediend door mr. M.L. van Gaalen, namens

[...], geboren op 27 juni 1994, verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 6 juli 2015 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 1 september 2015, gehouden in de rechtbank te Utrecht, zijn klagers raadsman voormeld en [...], senior selectiefunctionaris, gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruikgemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het verzoek van klager tot overplaatsing naar de individuele traject afdeling (ITA) van de j.j.i Den Hey-Acker te Breda afgewezen.

2. De feiten
Klager verblijft sinds 7 oktober 2014 op de ITA afdeling in het Keerpunt te Cadier en Keer.

3. De standpunten
Namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wil naar aanleiding van een incident met een unit coördinator, die daarvan aangifte heeft gedaan, en vanwege de regio waar klager vandaan komt worden overgeplaatst naar Den Hey-Acker. Den Hey-Acker heeft ook een ITA en valt in klagers regio
zodat klagers moeder, die in Rotterdam woont, op bezoek kan komen.
Enige onderbouwing van de directeur van Het Keerpunt dat het hem onverstandig lijkt klager over te plaatsen ontbreekt. De behandeling van klager bevindt zich in een beginnende fase en kan daarom geen beletsel zijn.
Het incident met de inmiddels naar Den Hey-Acker overgeplaatste groepsgenoot heeft klager verwerkt.
Ter zitting is benadrukt dat de plaatsing op de ITA niet ter discussie staat, maar enkel de locatie van de j.j.i. vanwege het contact tussen klager en zijn moeder. Bij een begeleid verlof zal hij dit verlof in Cadier en Keer doorbrengen, terwijl zijn
moeder in Rotterdam woont.
De behandeling van klager bevindt zich in een beginnende fase, zodat de behandeling in een andere inrichting makkelijk overgenomen, dan wel voortgezet kan worden.
Wat het incident met de unit-coördinator betreft heeft klager aangegeven nog steeds de weerslag daarvan te ondervinden. In Den Hey-Acker zou hij een nieuwe start kunnen maken. Het probleem met de medegedetineerde die na het incident naar Den Hey-Acker
is overgeplaatst is niet meer relevant.

De selectiefunctionaris heeft inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
De aangifte van het incident door de unit coördinator heeft geen gevolgen gehad en klager spreekt of ziet deze coördinator bijna nooit.
Erkend wordt dat klager zijn moeder vanwege de afstand zelden ziet. Per augustus 2015 wordt eendaags begeleid verlof aangevraagd. Dit zou ook in Rotterdam kunnen worden doorgebracht.
Vanwege verschillende incidenten zoals ook besproken in klagers beroep tegen de plaatsingsbeslissing, ten gevolge waarvan destijds een groepsgenoot die bij de incidenten betrokken was naar Den Hey-Acker is overgeplaatst kan klager niet naar Den
Hey-Acker. Ook al geeft hij zelf aan geen probleem te verwachten hebben de behandelaars aangegeven daar anders tegenaan te kijken.

4. De beoordeling
Aan de orde is de vraag of de selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen besluiten klagers verzoek tot overplaatsing naar de ITA van Den Hey-Acker af te wijzen. Het gaat hierbij enkel om de locatie, de plaatsing op de ITA is geen onderdeel van
dit geschil.
Bij de plaatsing van een jeugdige in een justitiële jeugdinrichting hanteert de selectiefunctionaris in de regel het uitgangspunt “regionaal, tenzij”. Dit betekent dat een jeugdige in een justitiële jeugdinrichting wordt geplaatst die het dichtst is
gelegen bij zijn woonplaats. Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken, indien een specialistische afdeling is aangewezen.
Vanwege klagers indicatie voor een ITA afdeling kan hij alleen geplaatst worden in Het Keerpunt en in Den Hey-Acker. Uit de stukken en het verhandelde te zitting komt naar voren dat een groepsgenoot vanwege een incident met klager niet langer in het
Keerpunt kon verblijven en overgeplaatst is naar j.j.i. Den Hey-Acker. Daardoor is een overplaatsing van klager naar deze j.j.i. niet mogelijk nu niet aannemelijk is dat het risico op een hernieuwde confrontatie tussen beiden is afgenomen. Klager
heeft aangevoerd dat hij hinder ondervindt van het feit dat de unit-coördinator in Het Keerpunt aangifte tegen klager heeft gedaan, maar nog daargelaten of van een aangifte daadwerkelijk sprake is geweest, is dit geen reden een overplaatsingsverzoek te
honoreren. Daarbij is niet gebleken dat en zo ja welke nadelige gevolgen klager hiervan zou hebben ondervonden en enige onderbouwing op dit punt ontbreekt. Daarbij heeft klager met de betreffende unit-coördinator nauwelijks contact binnen de j.j.i.
Dat klagers moeder niet of nauwelijks op bezoek kan komen wordt als zodanig als een nadeel onderkend, maar dit kan bovengenoemde bezwaren tegen de verzochte overplaatsing niet wegnemen.
De beroepscommissie acht gelet op voorgaande de beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, ook niet onredelijk of onbillijk
Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, drs. H. Heddema en drs. J.E. Wouda, leden, bijgestaan door mr. I. Lispet, secretaris, op 13 oktober 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven