Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2299/GB, 7 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:07-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/2299/GB

Betreft: [klager] datum: 7 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 juni 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is op 7 september 2015 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad, een normaal beveiligde inrichting, ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 25 februari 2012 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de p.i. Almelo. Op 22 mei 2015 is hij geplaatst in de normaal beveiligde inrichting van de p.i. Lelystad, waar een regime van beperkte
gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager geeft aan dat de anonieme tip onjuist is en hij daar niets mee te maken heeft. Klager heeft dan ook direct via zijn advocaat om informatie over de melding van het
Gedetineerden Recherche Informatie Punt (GRIP) gevraagd en hij heeft verzocht onderzoek te laten doen om aan te kunnen tonen dat de anonieme tip onjuist is. Klager vindt dat de directeur meer onderzoek had moeten laten doen, alvorens hem terug te laten
plaatsen naar de p.i. Lelystad. Klager heeft met meerdere personen, bij de politie en commissie van toezicht, hierover gesproken en zij zijn het met klager eens. Klager vermoedt dat de anonieme tip afkomstig is van de moeder van twee van zijn kinderen,
tevens de zus van het slachtoffer. Zij dacht dat klager al vrij zou zijn en zij neemt het hem kwalijk dat hij geen contact heeft opgenomen met zijn kinderen. Echter, klager voelt zich in een lastige positie geplaatst, omdat hij geen contact wil en mag
opnemen met het slachtoffer. Klager geeft aan zelf te hebben verzocht om een enkelband. Verder merkt hij op dat hij extra hard werkt en een goede toekomst wil opbouwen. Hij zit in het plusprogramma en zet zich bij alles volledig in. Klager voelt zich
machteloos tegenover de anonieme tip. Hij verzoekt de beroepscommissie onderzoek te doen naar de anonieme tip. Klager wil alles doen om te bewijzen dat hij het niet heeft gedaan.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Door het GRIP is informatie verstrekt waaruit volgt dat klager voornemens zou zijn een strafbaar feit te plegen. Klager is gedetineerd in
verband met een schietpartij. Uit de informatie van het GRIP volgt dat klager van plan zou zijn ‘de klus’ af te maken. De informatie van het GRIP wordt serieus genomen en risico’s voor slachtoffers moeten zoveel mogelijk worden uitgesloten. Het risico
wordt vergroot, omdat klager een verleden heeft van meerdere geweldsdelicten. Uit het reclasseringsrapport blijkt dat klager hoog scoort op diverse risicogebieden. De selectiefunctionaris heeft de informatie van het GRIP serieus genomen en is van
mening
dat in dit geval de veiligheid van het slachtoffer voorrang heeft.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Lelystad is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Klager is vanuit de z.b.b.i. teruggeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Lelystad, een normaal beveiligde inrichting. De beroepscommissie stelt vast dat de beslissing klager vanuit de z.b.b.i. in een normaal beveiligde inrichting te plaatsen
is gebaseerd op het GRIP-rapport van 21 mei 2015 waaruit volgt dat via een informant de volgende informatie is binnengekomen:

“De Antilliaan uit Almere die een aantal jaren geleden op de Grote Markt te Almere de zoon van [...] heeft neergeschoten, is recent vrijgekomen. Nu is deze Antilliaan op zoek naar de zoon van [...] om het karwei af te maken.”

De beroepscommissie is van oordeel dat de beslissing tot terugplaatsing van klager uit de z.b.b.i. van de p.i. Almelo in de gevangenis van de p.i. Lelystad, een normaal beveiligde inrichting, gezien voormelde informatie van het GRIP niet als onredelijk
of onbillijk kan worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat voornoemde informatie (ten tijde van de bestreden beslissing) als voldoende concreet en actueel kon worden aangemerkt. De beroepscommissie slaat acht op RSJ 15 september 2015,
15/2762/GV. Gelet hierop zal het beroep ongegrond worden verklaard.

Ten overvloede overweegt de beroepscommissie dat zij er van uitgaat dat de selectiefunctionaris, naarmate de tijd vordert en er verder geen (nadere) actuele informatie binnenkomt, een verzoek van klager tot detentiefasering welwillend zal beoordelen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 7 oktober 2015

secretaris voorzitter

Naar boven