Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3014/GB, 16 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:16-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/3014/GB

Betreft: [klager] datum: 16 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van [...]

verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 september 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich 9 november 2015 te melden in de gevangenis van de locatie Esserheem te Veenhuizen niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Op 2 juni 2015 is klager opgeroepen zich op 30 juni 2015 te melden. Klager heeft hiertegen een bezwaarschrift ingediend en hem is uitstel verleend. Op 11 juni 2015 is klager opgeroepen zich op 9 november 2015 te melden in de locatie Esserheem voor het
ondergaan van veertien dagen gevangenisstraf. Een brief van klager van 24 augustus 2015 gericht aan het Openbaar Ministerie is door de selectiefunctionaris als een bezwaarschrift aangemerkt dat op 3 september 2015 niet-ontvankelijk is verklaard in
verband met termijnoverschrijding.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager verzoekt om uitstel van zijn meldplicht voor zes maanden, vanwege het overlijden van zijn vrouw en zijn schoonvader. Klager merkt op dat zijn zwager op sterven
ligt.
Klagers moeder is onlangs in een instituut voor slechtzienden en blinden opgenomen en woont niet meer zelfstandig. Het is voor klager en zijn dochter een bijzonder zwaar jaar. Klagers achtjarige dochter heeft last van (verlatings)angst(en) en krijgt
hiervoor hulp van de GGZ. Ook klager lijdt onder de situatie, door stress en verdriet weegt klager 60 kilogram terwijl hij 1.86 meter lang is. Klager merkt op dat zijn leven op zijn kop staat en het voor hem een erg moeilijk jaar is. Klager was op de
zitting niet aanwezig, omdat hij kapot was van het plotselinge overlijden van zijn vrouw. Er ging te veel door klagers hoofd en daardoor was hij de zitting vergeten. Klager begrijpt dat hij een straf verdient, maar zijn dochter kan het op dit moment
niet aan als haar vader ook weg is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Het bezwaarschrift tegen de oproep tot melden is te laat ingediend en derhalve was klager niet-ontvankelijk in zijn bezwaar. De
selectiefunctionaris merkt op dat vanwege het verlies van zijn vrouw bij besluit van 11 juni 2015 aan klager uitstel is verleend. De selectiefunctionaris heeft hierbij aangegeven dat dit eenmalig was, opdat klager zijn dochter kon bijstaan na het
verlies van haar moeder en hij de nodige maatregelen kon treffen voor als hij zich opnieuw moest melden. De selectiefunctionaris stelt dat gelet op het beperkt aantal dagen dat klager dient uit te zitten en de maanden die nog resten tot de melddatum,
klager in de gelegenheid is om de zorg voor zijn dochter te organiseren. Onvoldoende is komen vast te staan welke stappen er zijn ondernomen om de zorg over zijn dochter tijdelijk over te kunnen dragen en waarom dit niet is gelukt.

4. De beoordeling
De beroepscommissie merkt op dat klagers schrijven van 24 augustus 2015 als een nieuw verzoek om uitstel dient te worden aangemerkt. De beslissing van de selectiefunctionaris kan derhalve niet in stand blijven. Reeds hierom is het
beroep
gegrond en wordt de beslissing vernietigd. De beroepscommissie zal om proceseconomische redenen zelf op het verzoek om uitstel beslissen en haar beslissing in de plaats stellen van de beslissing van de selectiefunctionaris. Nu niet is gebleken van
dusdanige feiten of omstandigheden dat moet worden geoordeeld dat de oproep tot melden op 9 november 2015 onredelijk of onbillijk moet worden geacht, mede in het licht van de relatief korte periode van de tenuitvoerlegging, zal het verzoek worden
afgewezen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris.
Zij stelt haar beslissing in de plaats van de vernietigende beslissing van de selectiefunctionaris en wijst het verzoek om uitstel van de tenuitvoerlegging af.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, L.M. Moerings en M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van M.C. Coster, secretaris, op 16 oktober 2015

secretaris voorzitter

Naar boven