Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2124/GB, 22 september 2015, beroep
Uitspraakdatum:22-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/2124/GB

Betreft: [klager] datum: 22 september 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van [...],

verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 juni 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 26 april 2015 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de p.i. Almelo.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt – zakelijk weergegeven - toegelicht. Klager wenst te worden overgeplaatst naar het h.v.b. van de p.i. Nieuwegein. Klagers vrouw is drie maanden zwanger van hun eerste kind en zij is niet in staat om vanaf hun
woonplaats te Nieuwegein met het openbaar vervoer af te reizen naar het h.v.b. Almelo. Klager stelt dat het reizen voor zijn vrouw te belastend is, vanwege haar misselijkheid en hoofdpijn. Klager heeft hierdoor al drie weken geen bezoek ontvangen.
Klager stelt dat het onderzoek in zijn strafzaak inmiddels is afgesloten en hij nog maar één keer voor de rechter moet verschijnen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager is preventief ingesloten voor het arrondissementsparket Almelo en ondergebracht in het h.v.b. Almelo. Een preventief gehechte
dient zo dicht mogelijk bij het parket van insluiting te worden ondergebracht en het h.v.b. Almelo is hiervoor de juiste locatie. De selectiefunctionaris merkt op dat bij klager onvoldoende gronden aanwezig zijn om een uitzondering te maken op het
hiervoor omschreven beleid. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van een detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Uit de bezoekregistratie blijkt dat klager in de maand mei, juni en juli geregeld
bezoek
heeft ontvangen van zijn vrouw. Mocht klager veroordeeld worden dan kan hij in het kader van zijn selectie naar een inrichting voor afgestraften zijn voorkeur kenbaar maken voor een locatie die zo dicht mogelijk bij de woonplaats van zijn partner is
gelegen.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Voor de selectie van gedetineerden geldt het uitgangspunt dat preventief gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in dan wel nabij het arrondissement van vervolging. Slechts in bijzondere gevallen
kan er een uitzondering worden gemaakt. Er dient dan sprake te zijn van een voldoende sociale en/of medische indicatie, onderbouwd door verklaringen van een deskundige. Klager heeft zijn stelling dat zijn drie maanden zwangere vrouw wegens
zwangerschapsmisselijkheid en hoofdpijn niet in staat is hem te bezoeken niet nader onderbouwd. Voorts blijkt uit de stukken dat klager niet verstoken blijft van bezoek. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie. De beroepscommissie
is gelet op het vorenstaande van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep
zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk,
voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van M.C. Coster, secretaris, op 22 september 2015

secretaris voorzitter

Naar boven