Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/0704/GA, 5 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:05-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gedeco  v

Uitspraak

nummer: 15/704/GA

betreft: [klager] datum: 5 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 februari 2015 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 27 augustus 2015, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klagers raadsman mr. W.K. Cheng en de heer [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i. Groot Alphen.
Klager heeft, blijkens een schriftelijke verklaring van 27 augustus 2015, afstand gedaan van het recht om ter zitting te worden gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft klagers ontslag als lid van de gedetineerdencommissie (gedeco).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager is uit de gedeco gezet, omdat de andere gedecoleden het vertrouwen in hem hebben opgezegd. Daarvan was een handgeschreven brief waarvan klager
de inhoud niet mocht lezen en ineens was deze brief verdwenen. Ondanks klagers ontslag wordt hij nog telkens benaderd om werkzaamheden te verrichten voor de gedeco. Door de medegedetineerden van zijn afdeling is hij meermalen herkozen als gedecolid,
maar hieraan wordt door de inrichting geen officiële status verbonden.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De beslissing om klager te ontslaan uit zijn functie als gedecolid is genomen door mevrouw [...]. Zij heeft van de overige gedecoleden vernomen dat
het vertrouwen in klager was opgezegd. Het is een bevoegdheid van de directeur om een gedetineerde te ontslaan uit zijn functie als gedecolid. Klager kan wel herkozen zijn door de gedetineerden van zijn afdeling, maar hij is niet herbenoemd door de
directeur.

3. De beoordeling
Uit het Reglement Gedetineerdencommissie van de huisregels van p.i. Groot Alphen volgt dat aan de directeur de bevoegdheid toekomt een lid van de gedeco te ontslaan. Met deze bevoegdheid zal de directeur zeer terughoudend dienen om te gaan. Voor
ontslag
zal een ernstige vertrouwensbreuk die een goede samenwerkingsrelatie belemmert grond kunnen zijn (RSJ 8 april 2011, nr. 10/2928/GA). In het onderhavige geval heeft de directeur klager ontslagen als gedecolid omdat de overige gedecoleden het vertrouwen
in klager hebben opgezegd, hetgeen volgt uit de inhoud van de door de directeur nagezonden brief. De beroepscommissie is van oordeel dat de beslissing daarmee voldoende is gemotiveerd en niet als onredelijk en onbillijk kan worden aangemerkt. Het
beroep
zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 5 oktober 2015

secretaris voorzitter

Naar boven