Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1590/GA, 7 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:07-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1590/GA

betreft: [klager] datum: 7 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 30 juli 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...]., verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 10 juli 2002 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring (h.v.b.) Almere Binnen te Almere, voorzover deze de vaststelling van een tegemoetkoming betreft,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 4,= (40 maal € 0,10) vastgesteld vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het zoekraken binnen de inrichting van een te verzenden brief.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
Ten onrechte spreekt de beklagcommissie van vermissing van een brief. Er is sprake van het niet verzenden van een belangrijke brief, waardoor deze niet op de plaats van bestemming is aangekomen.

De directeur heeft zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak. Genoemdongemak bestond voor klager uit het zoekraken van een 40 pagina's tellende brief. De beklagcommissie heeft bepaald dat aan klager € 4,= (40 maal € 0,10) dient te worden toegekend als vergoeding voor de door klager geleden schade, teweten het kopiëren van de 40 pagina's.
De tegemoetkoming is niet bedoeld als schadevergoeding. De beslissing van de beklagcommissie is daarom niet juist. De beroepscommissie kent klager voor voornoemd geleden ongemak een geldelijke tegemoetkoming toe van € 10,=. Hetberoep zal dan ook gegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. E. van der Waal-van der Linden, secretaris, op 7 november 2002

secretaris voorzitter

Naar boven