Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3168/SGA, 28 september 2015, schorsing
Uitspraakdatum:28-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 15/3168/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 28 september 2015

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. E.A. Blok, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zoetermeer.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie, inhoudende de insluiting in de eigen verblijfsruimte tijdens de
activiteit
arbeid, terwijl verzoeker arbeidsongeschikt is verklaard.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 10 september 2015 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 25 september 2015.

1. De beoordeling
Het beklag en mitsdien ook het schorsingsverzoek zijn gericht tegen het bepaalde in artikel 3.2.2. van de Huisregels van de locatie Zoetermeer waarin – kortweg – vastgelegd dat arbeidsongeschikte gedetineerden tijdens de voor de arbeid gereserveerde
tijd verblijven in de arbeidszaal, waar hen een vervangend programma wordt aangeboden. Indien de betreffende gedetineerde daar geen gebruik van wenst te maken, zal hij in zijn verblijfsruimte worden ingesloten.

Die bepaling in de huisregels is een voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende algemene regel, die – naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – niet in strijd is met hogere wet- of regelgeving. Tegen een dergelijke algemene
regel staat geen beklag open en daarvan kan daarom ook niet om schorsing worden verzocht. Verzoeker kan daarom niet worden ontvangen in zijn verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 28 september 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven