Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3096/GB, 1 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:01-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/3096/GB

Betreft: [klager] datum: 1 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.G. Meijer, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 september 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 6 oktober 2015 te melden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 8 september 2015 is klager opgeroepen zich op 6 oktober 2015 te melden in de p.i. Almere voor het ondergaan van een gevangenisstraf van veertien dagen. Op 15 september 2015 is namens klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 16 september
2015 ongegrond is verklaard.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager verzoekt om uitstel van de melddatum omdat zijn vriendin zwanger is. Zij is uitgerekend op 3 november 2015. Klager stelt dat zijn vriendin hem tijdens de laatste weken van de zwangerschap, tijdens de bevalling en vlak daarna hard nodig heeft.
Klagers vriendin heeft een moeilijke zwangerschap, onder meer doordat zij veel last heeft van haar bekken en haar rug. Zij kan al amper lopen en heeft bij alles (boodschappen, huishouding etc.) hulp nodig. Klager vreest dat er complicaties optreden of
dat zijn vriendin met spoed naar het ziekenhuis moet voor een te vroege bevalling. Klager was niet eerder op de hoogte van de uitspraak, omdat hij gedurende die periode tot vrij recent in het buitenland heeft gewoond. Klager stelt dat hij in juli 2015
op Schiphol is aangehouden en dat hij toen een stuk heeft ontvangen waarin stond dat hij nog in hoger beroep kon gaan. Klager verzoekt om uitstel van drie maanden zodat hij zijn vriendin kan bijstaan. Daarna zal hij zich vrijwillig melden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Uit de aanwijzing van het Openbaar Ministerie (OM) ten aanzien van het uitstelbeleid blijkt dat slechts in uitzonderlijke omstandigheden uitstel wordt verleend. De noodzaak van de tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf staat voorop. Klager heeft nog
voor de uitgerekende datum van de bevalling, 3 november 2015, zijn straf al uitgezeten. Daarnaast is klager sinds [...] november 2012 bekend met de noodzaak tot tenuitvoerlegging. Klager heeft de gelegenheid gehad om met zijn vriendin in te spelen op
de
consequenties van een detentie en om eventueel voorzieningen te treffen. Bovendien kan klager, na zich te hebben gemeld, bij de directeur van de p.i. Almere in het kader van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting een verzoek indienen tot het
bijwonen van de bevalling. Ten aanzien van de moeilijke zwangerschap van klagers vriendin is het laatste bewijsstuk een verwijsbrief van 21 mei 2015 van de verloskundige. Dit is voor een consult in het ziekenhuis voor een echoscopische foetale
screening. Recente stukken ter onderbouwing van de huidige medische conditie van klagers vriendin ontbreken.

4. De beoordeling
Klager wenst uitstel van drie maanden van zijn meldplicht in verband met de moeilijke zwangerschap van zijn vriendin en de verzorging van zijn vriendin en kind na de bevalling. Zijn vrouw is uitgerekend op 3 november 2015.
De beroepscommissie overweegt dat de selectiefunctionaris het onderzoek van klagers vriendin van 10 augustus 2015 van de [...] Klinieken te [...] en haar medische gegevens kennelijk niet heeft meegewogen bij zijn beslissing en niet om advies heeft
voorgelegd aan de medisch adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Voorts stelt de selectiefunctionaris dat klager sinds [...] november 2012 bekend is met de noodzaak tot tenuitvoerlegging terwijl klager aanvoert dat hij pas in juli 2015
op Schiphol op de hoogte is gesteld van het vonnis van de politierechter te Amsterdam van [...] november 2012. Gezien het voorgaande moet de bestreden beslissing als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt en is het beroep gegrond.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. De beroepscommissie bepaalt dat aan klager drie maanden uitstel zal worden verleend en dat de selectiefunctionaris hem opnieuw zal oproepen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 1 oktober 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven