Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2201/GB, 1 oktober 2015, beroep
Uitspraakdatum:01-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/2201/GB

Betreft: [klager] datum:1 oktober 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.R. van Laar, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 juli 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de penitentiaire inrichting (p.i.) Almelo ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 16 juni 2014 gedetineerd. Hij verbleef in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Zuyderbos te Heerhugowaard. Op 1 juli 2015 is hij geplaatst in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de p.i. Almelo.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De selectiefunctionaris had rekening moeten houden met klagers wens om overgeplaatst te worden naar de z.b.b.i. Amerswiel. Er zijn geen contra-indicaties om klager aldaar te plaatsen. De
plaatsing van klager in de p.i. Almelo treft hem onevenredig hard, omdat in deze inrichting geen rekening wordt gehouden met de beperkingen van klager. Klager heeft enige tijd geleden een hersenbloeding gehad. Voorts is klager een aantal jaren geleden
betrokken geweest bij een ernstig ongeval. Het is noodzakelijk dat de inrichting rekening houdt met klagers beperkingen. Een verblijf in de z.b.b.i. Amerswiel is voor klager beter. De selectiefunctionaris gaat uit van een onjuiste beoordeling van de
reistijd. Klager stelt dat de verbinding tussen station Heerhugowaard en Arnhem, de woonplaats van klager, rechtstreeks zonder overstap is. Voor de reis tussen Almelo en Arnhem moet driemaal worden overgestapt. Klager persisteert bij zijn standpunt
over
het telefoongebruik. In de p.i. Almelo is het bezit van een mobiele telefoon niet toegestaan. Gebruik van de telefoon is voor klagers resocialisatie van belang, omdat hij zo contact onderhoudt met zijn vrouw en kinderen via Facetime op de Iphone.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Ondanks klagers voorkeur heeft de selectiefunctionaris gekozen voor plaatsing in de p.i. Almelo, omdat zijn verlofadres en toekomstig verblijfadres in Arnhem is
gelegen.
Verder is een afweging gemaakt met het oog op de beschikbare capaciteit. Een plaatsing in de regio heeft de voorkeur. De p.i. Almelo heeft een relatief korte wachttijd. Het niet kunnen gebruiken van klagers telefoon is geen selectiecriterium en is dus
geen grond om klager over te plaatsen. In de inrichting zijn uiteraard mogelijkheden en voorzieningen om te telefoneren. Klager heeft niet toegelicht op grond van welke beperkingen de plaatsing van klager in de p.i. Almelo een probleem zou zijn. In
alle
inrichtingen met een z.b.b.i. is de verzorging hetzelfde.

4. De beoordeling
4.1. De p.i. Almelo is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een zeer beperkt beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De selectiefunctionaris heeft in redelijkheid
bij zijn beslissing overwegingen van capaciteitsbenutting mogen betrekken alsmede de kortere reistijd vanuit Almelo naar zijn verlofadres. Via de reisplanner van de NS is het de beroepscommissie gebleken dat het verschil in reistijd bijna drie kwartier
bedraagt. Verder heeft klager niet aannemelijk gemaakt dat in de p.i. Almelo geen rekening wordt gehouden met de beperkingen van klager, nog daargelaten dat klager niet heeft toegelicht wat deze beperkingen inhouden. Verder heeft de
selectiefunctionaris
voorbij mogen gaan aan klagers stelling dat hij in de p.i. Almelo geen gebruik mag maken van een mobiele telefoon. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Kokee, secretaris, op 1 oktober 2015

secretaris voorzitter

Naar boven