Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1436/TB, 13 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:13-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1436/TB

betreft: [klager] datum: 13 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 6 mei 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.Lonterman namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing d.d. 4 juli 2002 van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft klager en zijn raadsman in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk nader toe te lichten en de Minister om zijn verweer schriftelijk nader toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft beslist klager over te plaatsen naar de longstay-afdeling van het FPC Veldzicht te Balkbrug.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. De Minister heeft op 4 juli 2002 beslist klager vanuit de TBS-kliniek De Kijvelanden tePoortugaal over te plaatsen naar de longstay-afdeling van het FPC Veldzicht te Balkbrug. Deze plaatsing was ten tijde van het instellen van het beroep nog niet gerealiseerd.
Klager heeft op 17 juli 2002 beroep ingesteld tegen voormelde beslissing.
De Minister heeft bij brief d.d. 9 september 2002 aan klager mededeling gedaan van zijn beslissing tot intrekking van de bestreden beslissing en de voortzetting van klagers verblijf in de TBS-kliniek De Kijvelanden.

3. De standpunten
Klager heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van 4 juli 2002 om reden dat hij zich hiermee niet kan verenigen. Blijkens het hoorformulier d.d. 17 april 2002 heeft klager geen bezwaar tegen plaatsing in het FPC Veldzicht, maarvindt hij de longstay-afdeling „te zwaar“.

Namens de Minister is onder meer bericht dat klager op 8 maart 2002 door het hoofd van de TBS-kliniek De Kijvelanden is voorgedragen voor plaatsing op de longstay-afdeling van het FPC Veldzicht. De Minister heeft daarop wel beslotenklager in deze kliniek te plaatsen, maar niet op de longstay-afdeling. Deze beslissing is vervolgens bij brief van 9 september 2002 ingetrokken. De intrekkingsbeslissing brengt mee dat klagers verblijf in de TBS-kliniek DeKijvelanden zal worden voortgezet.

4. De beoordeling
Nu de bestreden beslissing is ingetrokken, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan klagers beroep is komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. C.F. Swart-Babbé, secretaris, op 13 november 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven