Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2265/SGB, 17 juli 2015, schorsing
Uitspraakdatum:17-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 15/2265/SGB

Betreft : [klager] datum: 17 juli 2015

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. G.J.P.C.G. Verheijen,
namens

[...], verder verzoekster te noemen.

Verzoekster vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris van 18 juni 2015, tot oproeping om zich op 20 juli 2015 te
melden bij de penitentiaire inrichting Ter Peel voor het ondergaan van een bij vonnis opgelegde gevangenisstraf van 29 dagen.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het bezwaarschrift van 24 juni 2015, van de beslissing op het bezwaarschrift van 13 juli 2015, het op 15 juli 2015 tegen de beslissing van de selectiefunctionaris ingediende beroepschrift, alsmede van de op
17 juli 2015 op het secretariaat van de Raad ontvangen schriftelijke inlichtingen van de selectiefunctionaris.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van een verzoek om schorsing van een beslissing van de selectiefunctionaris slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde
is daarom slechts de vraag of de beslissing van de selectiefunctionaris is genomen in strijd met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de beslissing
van de selectiefunctionaris.

Verzoekster is opgeroepen om een haar bij vonnis van de politierechter van 20 mei 2015 ter zake van parketnummer 05-054826-15 opgelegde gevangenisstraf van
29 dagen te ondergaan.

Uit de akte van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, van 29 juni 2015 volgt dat verzoeksters raadsman op laatstgenoemde datum beroep heeft ingesteld tegen het hiervoor vermelde vonnis van de politierechter ter zake van parketnummer
05-054826-15.

De selectiefunctionaris en de raadsman verschillen voor wat betreft het antwoord op de vraag of het beroep tegen de uitspraak van de politierechter tijdig is ingesteld.

De selectiefunctionaris heeft in de reactie op het schorsingsverzoek aangegeven dat DJI van het CJIB de opdracht heeft gekregen om verzoekster op te roepen voor de tenuitvoerlegging van een onherroepelijke vrijheidsstraf en dat de selectiefunctionaris
van het CJIB geen bericht heeft ontvangen waaruit blijkt dat het vonnis op dit moment niet tenuitvoer kan worden gelegd.

Uit artikel 557, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering volgt dat voor zover niet anders bepaald, geen beslissing mag worden tenuitvoergelegd zolang daartegen nog enig gewoon rechtsmiddel openstaat en zo dit is aangewend tot het ingetrokken is
of daarop is beslist.

Uit de telefonische inlichtingen van 17 juli 2015 van een medewerker van het ressortsparket Arnhem volgt dat door het gerechtshof nog niet is beslist op het beroep dat is ingesteld tegen het vonnis van de politierechter van 20 mei 2015 met parketnummer
05-054826-15.

Het oordeel over de ontvankelijkheid van een aangewend rechtsmiddel is aan de rechter. Nu het gerechtshof nog geen oordeel heeft gegeven over (de ontvankelijkheid van) verzoeksters beroep ingesteld tegen het vonnis van de politierechter van 20 mei 2015
met parketnummer 05-054826-15 kan naar het voorlopig oordeel van de voorzitter de bij dit vonnis opgelegde gevangenisstraf niet worden tenuitvoergelegd en zijn er derhalve termen aanwezig voor toewijzing van het verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de selectiefunctionaris.

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris op 17 juli 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven