Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1416/GA, 17 september 2015, beroep
Uitspraakdatum:17-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/1416/GA

betreft: [klager] datum: 17 september 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 april 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 5 augustus 2015, gehouden in de p.i. Lelystad, zijn klagers raadsman, mr. B.J. Polman, [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Almere en [...], hoofd algemene zaken bij voormelde inrichting,
gehoord.

In verband met de veiligheidseisen rondom het vervoer van klager (zogenaamd BOT-vervoer) is aan klagers raadsman bericht dat klager niet naar de zitting zal worden vervoerd. Van het verhandelde ter zitting is een verslag opgemaakt dat aan klager is
gestuurd.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de weigering van de directeur de invoer van een Xbox 360 toe te staan.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt – samengevat en zakelijk weergegeven – toegelicht. De materiële grondslag van de huisregel waarin is bepaald dat een Xbox niet is toegestaan, ontbreekt nu
willekeurige merken niet zijn toegestaan. Klager had in de p.i. Leeuwarden een Xbox, maar de directeur van de p.i. Almere heeft beslist dat klager zijn Xbox niet mag invoeren. De spelcomputers die wel zijn toegestaan zijn niet meer te koop in de
winkel.
Klager heeft een klacht ingediend als voorzitter van de Gedeco ten einde te voorkomen dat een groot aantal gedetineerden individueel een klacht indient.

Door en namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt – samengevat en zakelijk weergegeven – toegelicht. Een Xbox is op grond van de huisregels van de p.i. Almere niet toegestaan. Een Xbox kan worden
aangesloten op een televisie. Het advies van het hoofdkantoor van DJI is om de Xbox niet toe te staan. Dat directeuren van andere inrichtingen de Xbox wel toestaan, is aan hen. De directeur is van mening dat de beklagrechter klager terecht
niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn beklag.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt op basis van het verhandelde ter zitting en de stukken vast dat klager namens de Gedeco-leden een beklag heeft ingediend tegen de beslissing van de directeur tot afwijzing van het door de Gedeco-leden gedane verzoek (namens de
gedetineerden van de p.i. Almere) om de invoer van een Xbox 360 spelcomputer in de inrichting toe te staan. Nu het verzoek is gedaan namens de gedetineerden van de p.i. Almere is naar het oordeel van de beroepscommissie geen sprake van een door of
namens de directeur jegens klager genomen beslissing. De beklagrechter heeft klager dan ook, zij het op andere gronden, terecht niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag. De beroepscommissie zal het beroep dan ook ongegrond verklaren en de uitspraak
van de beklagrechter bevestigen met wijziging van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, R. van Benthem RA en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 17 september 2015

secretaris voorzitter

Naar boven