Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/2217/SGA, 23 oktober 2002, schorsing
Uitspraakdatum:23-10-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/2217/SGA

betreft: [klager] datum: 23 oktober 2002

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 22 oktober 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de gevangenis Alphen aan den Rijn te Alphen aan den Rijn.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voornoemde gevangenis d.d. 14 oktober 2002, inhoudende de oplegging van eendisciplinaire straf van veertien dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, met verwijdering van de televisie, waarvan zeven dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie maanden.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het klaagschrift d.d. 18 oktober 2002 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 17 oktober 2002.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft het verzoek schriftelijk toegelicht. Hij heeft daarbij aangevoerd dat zijn beklag is gericht tegen de afhandeling van zijn eerdere schorsingsverzoek en het tijdsbestek waarin de afhandeling van het verslagbetreffende de onderhavige disciplinaire straf plaats had. Verzoeker is van mening dat de directeur het verslag te laat heeft afgehandeld, nu de directeur niet zo spoedig mogelijk nadat verzoeker verslag is aangezegd heeft beslistover de op te leggen disciplinaire straf en de directeur deze beslissing evenmin onverwijld aan verzoeker heeft medegedeeld.

Uit de inlichtingen van de directeur komt naar voren dat het betreffende verslag op vrijdag 11 oktober om 18:00 uur is opgemaakt en aangezegd. Tot de (verdere) afhandeling van het verslag d.d. maandag 14 oktober 2002 om 13:00 uurheeft verzoeker niet in afzondering verbleven. Deze maatregel is eerst ingegaan op maandag 14 oktober 2002 om 13:10, terwijl de betreffende beschikking op diezelfde dag om 15:00 uur aan verzoeker is uitgereikt. Er hebben zichderhalve geen formele onjuistheden voorgedaan bij de afhandeling van het onderhavige verslag.

2. De beoordeling
De voorzitter overweegt dat verzoeker vraagt om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur die reeds onderwerp is geweest van een eerdere schorsingsprocedure (nummer 02/2182/SGA, d.d. 18 oktober 2002).Het verzoek is toen afgewezen. Om die reden kan verzoeker thans niet worden ontvangen in zijn verzoek. Dat zou slechts anders zijn, indien van nieuwe feiten of omstandigheden zou zijn gebleken. Zulks is niet het geval.

3. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. J. Lamens, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. D.R. Kruithof, secretaris, op 23 oktober 2002.

De voorzitter is buiten staat deze uitspraak mede te ondertekenen.

secretaris

Naar boven