Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/2697/GV, 15 september 2015, beroep
Uitspraakdatum:15-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/2697/GV

betreft: [klager] datum: 15 september 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 augustus 2015 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof toegewezen voor een maximale duur van 30 uren en met bijzondere voorwaarden, inhoudende een locatiegebod, een meldplicht bij de
wijkpolitie en aanwezigheid op het verlofadres tussen 23.00 en 07.00 uur. Het beroep is gericht tegen de maximale duur van 30 uren en de gestelde voorwaarden.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Met de gestelde beperkingen aan het algemeen verlof heeft klager het gevoel dat hij een slecht mens is. Klager zit thans een oude straf uit 2012 uit. Klager is opgepakt voor een straatroof waar hij niets
mee
te maken heeft. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog. Klager wilde op 15 mei 2015 zijn verjaardag vieren met zijn kinderen. Het heeft echter lang geduurd alvorens er een beslissing werd genomen. Klager heeft lange tijd geen rapport gehad. Op 6 juli
2015 scoorde klager positief met een score van 50,5. Een week later kreeg klager nog een urinecontrole en de uitslag daarvan was negatief. Klager heeft nu oranje gescoord, hetgeen niet strafbaar is. Klager wil graag in aanmerking komen voor 60 uur
algemeen verlof.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Na de gegrondverklaring d.d. 28 juli 2015 van het beroep met nummer 15/2052/GV wordt bij de nieuwe beslissing de actuele stand van zaken meegewogen. Uit informatie is gebleken
dat klager op 6 juli 2015 gedragsbeïnvloedende middelen heeft gebruikt (softdrugs). Op grond van het drugsontmoedigingsbeleid wordt het eerstvolgende verlof gehalveerd. Aan klager is dus 30 uren algemeen verlof toegekend. De voorwaarden sluiten aan bij
het advies van de reclassering over het gestapeld detentietraject. Klager valt onder de doelgroep High Impact Target (HIT). Klager wordt bij het verlenen van vrijheden onder elektronisch toezicht gesteld. Klager is akkoord gegaan met de voorwaarden van
de reclassering. Electronische controle is geïndiceerd.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 26 maanden met aftrek, wegens een drugsgerelateerd delict waarvoor hij in Duitsland is veroordeeld. De einddatum van klagers detentie valt op of omstreeks 25 februari 2016.

In het reclasseringsrapport van 9 juni 2015, dat met behulp van een RISc is afgenomen, wordt het recidiverisico ingeschat als hoog/gemiddeld. Het risico op het zich onttrekken aan voorwaarden wordt ingeschat op gemiddeld. Naar het oordeel van de
beroepscommissie heeft de Staatssecretaris uit het voorgaande redelijkerwijs kunnen concluderen dat aan verlofverlening maatschappelijke risico’s zijn verbonden, waarvan het noodzakelijk is deze door middel van voorwaarden die aan het verlof worden
verbonden, te ondervangen. Voorts heeft de Staatssecretaris naar aanleiding van de positieve urinecontrole van 6 juli 2015 de duur van het algemeen verlof kunnen verminderen tot de helft van de maximale duur van 60 uur. In het landelijk geldend
drugsontmoedigingsbeleid wordt voorgeschreven dat de eerste keer dat gebruik van softdrugs wordt geconstateerd de helft van het eerstvolgend verlof wordt ingetrokken. De omstandigheid dat het volgens klager ging om een geringe overschrijding van de
THC-waarde en hij tijdens de urinecontrole van een week later negatief heeft gescoord, doet hier niet aan af. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. G.L.M. Urbanus, voorzitter, mr. M. Boone en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris,
op 15 september 2015

secretaris voorzitter

Naar boven