Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1451/GB, 8 september 2015, beroep
Uitspraakdatum:08-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/1451/GB

Betreft: [klager] datum: 8 september 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 mei 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing tot beëindiging van zijn deelname aan een penitentiair programma (p.p.) en zijn selectie voor de gevangenis van de locatie Roermond ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager was sedert 20 februari 2014 gedetineerd. Klager was geselecteerd voor deelname aan een p.p. en administratief ondergebracht bij de PIA Ter Peel. Op 15 april 2015 is beslist tot beëindiging van deelname aan het p.p. en tot selectie van klager
voor
de gevangenis van de p.i. Roermond. Op 17 augustus 2015 is klagers detentie geëindigd.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft zich op 9 april 2015 ziek gemeld en heeft zijn huisarts bezocht. Verder heeft klager op de in het selectieadvies genoemde momenten artsen en apotheken bezocht. Door de
toezichthouder
is nimmer gemeld dat klager gedurende zijn ziekmelding niet naar buiten mocht. De beslissing klager terug te plaatsen is disproportioneel. Op grond van de regelgeving en de toelichting daarop kan, afhankelijk van de ernst van de overtreding, worden
besloten tot het geven van een waarschuwing, het wijzigen of aanvullen van de voorwaarden of het adviseren tot beëindigen van het p.p. Gedurende het p.p. hebben zich geen bijzondere voorvallen voorgedaan. Klager heeft zich gehouden aan de geldende
voorwaarden. Desondanks is gekozen voor de zwaarst mogelijke beslissing. Gelet op de enkele schending van het kennelijk geldende rooster met betrekking tot aanwezigheid, kon in redelijkheid niet worden besloten tot beëindiging van het p.p. De periode
dat klager is gedetineerd moet worden gezien als een time-out, waarna hervatting van het p.p. zou moeten plaatsvinden. De vordering tot uitstel van de voorwaardelijke invrijheidsstelling is door de rechtbank afgewezen. Klager wil een tegemoetkoming
voor
de periode dat hij ten onrechte niet heeft kunnen deelnemen aan het p.p.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De toezichthouder heeft aan klager duidelijk gemeld aan welke voorwaarden klager zich dient te houden wanneer hij zich ziek meldt. Die voorwaarden zijn herhaald in het
contact dat klager met zijn toezichthouder heeft gehad. Hij heeft die voorwaarden overtreden en heeft ook niet direct openheid van zaken gegeven. Klager heeft op meerdere momenten zijn verblijfplaats verlaten terwijl hij daar geen toestemming voor had.
Tijdsovertredingen die niet uitgelegd kunnen worden zijn grond om een programma te beëindigen. Wanneer een overtreding van korte duur eenmalig voorkomt, kan de directeur het afdoen met een waarschuwing. Wat betreft klager zijn in een korte periode
meerdere overtredingen geregistreerd, waarvoor hij geen consistente verklaring heeft.

4. De beoordeling
4.1. In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Penitentiaire maatregel (Pm) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het penitentiair programma en de gedetineerde moeten voldoen.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie heeft geen reden te
twijfelen aan de stelling dat klager duidelijk is gemaakt dat hij niet naar buiten mag als hij zich ziek heeft gemeld. Het voortgangsverslag van de toezichthouder vermeldt klagers reactie op deze mededeling. Hieruit blijkt tevens dat klager de
strekking
van de mededeling moet hebben begrepen Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Kokee, secretaris, op 8 september 2015

secretaris voorzitter

Naar boven