Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1735/TP, 5 november 2002, beroep
Uitspraakdatum:05-11-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1735/TP

betreft: [klager] datum: 5 november 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), heeft kennis genomen van een op 21 augustus 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend doormr. H.J. Pellinkhof, namens

[...], verder te noemen klager,

tegen een beslissing van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman voornoemd om het beroep schriftelijk toe te lichten.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft de termijn waarin klager wacht op plaatsing in een inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden (tbs-inrichting) met ingang van 12 augustus 2002 verlengd tot 10 november 2002.

2. De feiten
Verwezen wordt naar de uitspraak 02/967/TP. Klager is nog niet geplaatst in Hoeve Boschoord te Boschoord.

3. De beoordeling
Het onderhavige beroep is gericht tegen de beslissing van de Minister tot verlenging van klagers passantentermijn van 12 augustus 2002 tot 10 november 2002. Ten tijde van die beslissing had de Minister de uitspraak d.d. 4 november2002 (02/967/TP) inzake een eerder beroep van klager nog niet ontvangen. Bij die uitspraak heeft de beroepscommissie overwogen dat de vorige beslissing van de Minister tot verlenging van de passantentermijn van 14 mei 2002 tot 12augustus 2002 onredelijk en onbillijk moet worden geacht vanwege de duur van die termijn. De beroepscommissie heeft bij die uitspraak die beslissing tot verlenging van de passantentermijn vernietigd.
Die uitspraak brengt mee dat de thans bestreden beslissing eveneens onredelijk en onbillijk is. Derhalve is ook het onderhavige beroep gegrond en dient de thans bestreden beslissing eveneens te worden vernietigd.

Uit het hoorverslag d.d. 12 augustus 2002 blijkt dat klager communicatieproblemen ondervindt als gevolg van zijn gehoorstoornis in verbinding zijn verblijf op de Individuele Begeleidingsafdeling met door hem als druk ervarenmedegedetineerden. Dat maakt hem onrustig en onzeker. Het PMT blijkt van oordeel te zijn dat de al langer durende onzekerheid bij klager terzake van zijn tbs-plaatsing kan leiden tot explosief gedrag, zodat het PMT uitdrukkelijkpleit voor plaatsing op zeer korte termijn in een passende behandelsetting ter voorkoming van escalatie.

Uit de medische verklaring d.d. 10 september 2002 van de Forensisch Psychiatrische Dienst Assen te Groningen blijkt dat het, gelet op klagers psychische conditie onverantwoord is dat klager langer in een penitentiaire inrichtingverblijft en bij voorrang in een tbs-inrichting dient te worden geplaatst.

De beroepscommissie zal, al het hiervoor overwogene in aanmerking genomen, met toepassing van artikel 66, derde lid onder c, Bvt, volstaan met vernietiging van de bestreden beslissing. Zij gaat er daarbij vanuit dat klager nietslechts ten spoedigste, doch ook bij voorrang daadwerkelijk in Hoeve Boschoord dan wel een andere tbs-inrichting zal worden geplaatst.

Gelet op het bepaalde in artikel 66, zesde en zevende lid, Bvt dient klager een tegemoetkoming te worden geboden nu de rechtsgevolgen van deze beslissing niet meer ongedaan zijn te maken. Er behoeft evenwel geen tegemoetkoming meervastgesteld te worden, nu de beroepscommissie bij bovengenoemde uitspraak d.d. 4 november 2002 reeds een tegemoetkoming heeft vastgesteld die ook de periode van 12 augustus 2002 tot aan de datum van daadwerkelijke plaatsingbestrijkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E. van der Waal-van der Linden, secretaris, op 5 november 2002

secretaris voorzitter

Naar boven