Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/1551/TA, 7 september 2015, beroep
Uitspraakdatum:07-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Hoorplicht  v

Uitspraak

nummer: 15/1551/TA

betreft: [klager] datum: 7 september 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van FPC de Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 26 maart 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 augustus 2015, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, is gehoord namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...].
Als toehoorder was voorts aanwezig [...], stagiaire bij FPC de Rooyse Wissel.

Klager heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de verlenging van het afdelingsarrest op 19 juni 2014.

De beklagrechter heeft het beklag formeel gegrond en inhoudelijk ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en aan klager een tegemoetkoming van € 10,00 toegekend.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Op de schriftelijke mededeling van de verlenging van de maatregel staat vermeld dat klager is gehoord over de verlenging maar daarbij is geen tijdstip vermeld. Uit navraag bij de manager van de behandelafdeling is gebleken dat klager voorafgaande aan
de
beslissing tot verlenging van het afdelingsarrest, welke beslissing om 17.00 uur is genomen, is gehoord. Klager is derhalve tijdig gehoord zodat de inrichting heeft voldaan aan het gestelde in artikel 53, eerste lid onder b, Bvt.

Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep namens de inrichting is aangevoerd maakt aannemelijk dat klager voorafgaande aan de verlenging van het afdelingsarrest op 19 juni 2014 is gehoord zodat is voldaan aan het bepaalde in artikel in artikel 53, eerste lid onder b, Bvt. De
beroepscommissie zal het beroep van het hoofd van de inrichting derhalve gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie op dit punt vernietigen en het beklag op formele grond ongegrond verklaren.

Ten overvloede overweegt de beroepscommissie het volgende. De “voorwaarden” voor beëindiging van de maatregel houden in dat de gegevens van de inbeslaggenomen telefoons door de politie Venray onderzocht en door medewerkers van de Rooyse Wissel
beoordeeld moeten worden. Zolang dat nog niet had plaatsgevonden, zou de maatregel van kracht blijven.
Hieruit blijkt dat klager geen enkele invloed kan/kon uitoefenen op de opheffing van het afdelingsarrest. Voorts is namens de inrichting opgemerkt “het horen van klager (op welk moment dan ook) was niet van invloed op de beslissing om tot verlenging
van
de maatregel over te gaan”.
De beroepscommissie overweegt dat het stellen van “voorwaarden” als de hierboven genoemde geen aanbeveling verdient, terwijl het voorts niet aangaat het horen van de betreffende verpleegde illusoir te maken.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, drs. M.R. Daniel en drs. C.W. van der Meer leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 7 september 2015.

secretaris voorzitter

Naar boven